پکیج دو جلدی کتاب ABAQUS عمران سطح مقدماتی و پیشرفته

۳۲۵,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان (-10%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر پکیج دو جلدی کتاب ABAQUS سطح مقدماتی و پیشرفته مولف سهیل سروش نیا است که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب مقدماتی

PDF فهرست کتاب پیشرفته

دسته بندی ها: , برچسب:

کتاب ABAQUS سطح مقدماتی | سهیل سروش نیا

پیشگفتار

خداوند مهربان را شکر و سپاس میگویم که فرصتی یافتهام تا در آستانۀ چاپ پنجم کتاب سطح مقدماتی مجموعه کتابهای نرمافزار Abaqus ،با خوانندگان محترم درد دلی بکنم. نرمافزار اجزای محدود Abaqus جامعترین و با ارزشترین نرمافزار در این زمینه است، زیرا استفاده از روش اجزای محدود برای تحلیل مسائل پیچیده بسیار ضروری است. در مقایسه با سایر نرمافزارهای اجزاء محدود، نرمافزار Abaqus بهدلیل مزایای فوقالعاده آن در چند سال اخیر با استقبال بیشتری از جانب محققان و پژوهشگران رشته های مختلف مهندسی، پزشکی، و سایر رشتههای مرتبط روبه رو شده است.
مجموعه کتابهای تألیف شده در این زمینه که اکنون جلد اول آن پیش روی شماست و در آن به ارائۀ نکات مهم در قالب نکات کلیدی و اساسی در سطوح مختلف پرداخته شده است، حاصل بیش از صدها ساعت تدریس در مؤسسات مختلف آموزشی معتبر طی الیان متمادی و حاصل تجربه و کار مداوم با نرمافزار Abaqus است. نیاز دانشجویان و مهندسان به یک کتاب کاربردی ساده و جامع از یک سو و نبود کتاب نظری و کاربردی مفید از سوی دیگر، مؤلفان را به این امر واداشت. سطح مقدماتی این مجموعه در مدت کوتاهی به چاپ پنجم رسیده است و سطح پیشرفتۀ ویژۀ عمران این مجموعه با رویکردی پروژهمحور در مدت کوتاهی به چاپ سوم رسید و مورد توجه جامعه علمی کشور قرار گرفت. در کتاب سطح پیشرفتۀ ویژه مهندسی مکانیک، هوافضا و مهندسی پزشکی مباحثی از سطوح متوسط و پیشرفته بیان شده است که در پاییز ۱۳۹۳ چاپ و با استقبال شدید مخاطبان کتابهای پیشین رو به رو شد.
در نگارش این کتاب فرض بر آن است که خواننده اصول اولیۀ اجزاء محدود را میداند، بنابراین از ارائۀ معادالت و روابط پیچیدۀ اجزاء محدود تا حد امکان خودداری شده است و در هر قسمت از این مجموعه کتابها در حد نیاز در آن مورد روابط تئوری بیان شده است و نرمافزار Abaqus در قالب مثالهای کاربردی به خواننده آموزش داده شده است. با توجه به بازتاب مثبتی که از سوی جامعۀ علمی محقق و مدرسانی که در این زمینه فعالیت میکنند داشتیم، برای دانشجویان و مهندسان که در رشتە عمران تحصیل میکنند کتابهای جلد اول )سطح مقدماتی( و دوم )سطح پیشرفته عمران( نگاشته شده است. اما برای دانشجویان رشته های مکانیک، هوافضا و مهندسی پزشکی و سایر رشتههای مهندسی کتابهای جلد اول )سطح مقدماتی( و سوم )سطح پیشرفته مکانیک( به رشتۀ تحریر درآورده شده است. بنابراین توصیه میشود پس از مطالعۀ سطح مقدماتی این مجموعه به کتابهای سطوح پیشرفته مراجعه کنید.
بر خود الزم میدانم مراتب تشکر و سپاس ویژه خود را نسبت به استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر نادر فنائی، که مسئولیت ویرایش علمی کتاب را به عهده داشتند و پس از بازخوانی، نکات مهمی را در راستای بهبود کتاب یادآوری کردند، اعالم کنم. همچنین از دوست خوبم آقای مهندس نیما بهشتیان که در نگارش چهار فصل اول این کتاب کمکم کردند، تشکر میکنم. در پایان از همۀ کسانی که بهنحوی در خلق این اثر مرا یاری کردند، بهویژه برادر عزیزم، جناب آقای مهندس سجاد سروشنیا که ضمن بازخوانی نکات ارزشمندی را یادآوری کردند، بینهایت سپاسگزارم.

درود فراوان بر مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش، جناب آقای مهندس علی کالنتری، که همواره مشوق مؤلفان در پدید آوردن این اثر بودند. ایشان عالوه بر مدیریت مجموعه نگارنده دانش مسئولیت خطیر ویراستاری فنی کتابها را نیز به عهده داشتند. نکته بینی و نظرات سازندۀ ایشان باعث بهبودی کیفی این کتابها شد. همچنین زحمات گروه تولید انتشارات به خاطر دقت و زحماتشان قابل تقدیر است.
خلق یک اثر، کاری بس دشوار است و مطمئنا این کتاب عاری از اشکال نیست، بنابراین از خوانندگان عزیز خواهشمندیم با ارائۀ نظرات و پیشنهادات سازندۀ خود ما را در باال بردن کیفیت کتاب موجود یاری کنند.
مهندس سهیل سروش نیا

کتاب ABAQUS سطح پیشرفته ویژه مهندسی عمران | سهیل سروش نیا

پیشگفتار
خداوند رحمان و رحیم را شاکرم که توانستم دوباره با خوانندگان مجموع ه کتابهـای Abaqus سـخنی کوتـاه داشـته باشم. سطح مقدماتی مجموعه کتابهای Abaqus به سرعت به اتمام رسید و تا کنـون در مـدت کوتـاهی بـه فـضل خداوند به چاپ پنجم رسیده است. در آن کتاب به مباحث مقـدماتی پرداختـه شـده و بـرای همـه رشـته هـای فنـی و مهندسی و پزشکی قابل استفاده است. بهدلیل درخواستهای مکرر متقاضیان رشتههای عمران و مکانیک برای مباحث تخصصی، تصمیم گرفته شد که دو جلد کتاب سطح پیشرفته، یکی ویـژه مهندسـی عمـران و دیگـری ویـژه مباحـث مهندسی مکانیک که در آنها به موضوعات تخصصیتر پرداخته شده است، آماده و تقدیم خوانندگان شود.
این کتاب جلد دوم از یک مجموعه کامل آموزشی و کاربردی در مورد نرمافزار Abaqus مـیباشـد کـه در مـدتی اندک با استقبال مخاطبان محترم دانشگاهی و مهندسین روبهرو شد. با توجه به اینکه رشتههای عمـران و مکانیـک از لحاظ مباحثی که با این نرمافزار سروکار دارند در مسائل پیشرفته اندکی متفاوت است، بر آن شدیم تـا کتـابهـایی را بهصورت جداگانه برای هر رشته تألیف کنیم. در این جلد به مباحث ویژه عمران پرداخته شده است و در جلـد دیگـری که ویژه مهندسی مکانیک است به مباحث ویژه مکانیک پرداخته می ودش . برای دانشجویان و مهندسینی کـه در رشـته عمران فعالیت می کنند کتابهای جلد اول ( سطح مقدماتی) و دوم ( سطح پیشرفته عمران) نگاشته شده است. اما بـرای دانشجویان رشتههای مکانیک، هوافضا و مهندسی پزشکی و سایر رشتهها کتابهای ( جلد اول سطح مقدماتی) و سـوم (سطح پیشرفته مکانیک) به رشته تحریر درآورده شده است. رویکرد کتابهای سطوح پیشرفته بهصـورت پـروژهمحـور بوده و مخاطب در قالب مثالها ضمن دریافت نکات کلیدی میتواند پس از یادگیری مثالهای ارائـه شـده، بـه انجـام پروژههای کاربردی بپردازد . البته در برخی موارد نیز برای برخی موضوعات خواننده مـی توانـد بـه کتـاب دیگـری کـه متناس هب با رشت وی نیست مراجعه نماید و متناسب با آن از کتاب بهره ببرد . لذا اکیداً توصیه میشـود پـس از مطالعـه سطح مقدماتی این مجموعه به کتابهای سطوح پیشرفته مراجعه نمایید.
بر خود لازم میدانم مراتب تشکر و سپاس خود را نسبت به استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر نادر فنائی کـه مـسئولیت ویرایش علمی کتاب را به عهده داشتند و پس از مطالعه کتاب، نکات مهمی را در جهت بهبود کتاب یادآوری کردند، اعلام کرده و از ایشان تشکر ویژهای داشته باشم.
از همه کسانی که بهنحوی در خلق این اثر مرا یاری نمودند، علیالخصوص برادر عزیـزم، جنـاب آقـای مهنـدس سجاد سروش نیا که ضمن بازخوانی کتاب برای این چاپ، نکات ارزشمندی را یادآوری کردند و مهندسین گرامی آقایان محمدحسین ممقانی و مرتضی مهروند که از شـاگردان بنـده در دوره هـای پیـشین کـلاس هـا بـودهانـد و در نوشـتن بخشهایی از این کتاب مرا یاری نمودند کمال تشکر را دارم. از آقای مهندس هادی نجفی که در نگارش سـه فـصل این کتاب زحمت کشیدهاند نیز تشکر میکنم.
در پایان تشکر و قدردانی ویژهای از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش، جناب آقای مهندس علـی کلانتـری دارم، چرا که اگر دقت و ریزبینی ایشان نبود، این مجموعه آموزشی با اسـتقبال فـراوان از طـرف اسـاتید، مهندسـان و دانشجویان روب هرو نمیشد. ایشان علاوه بر اینکه مسئولیت خطیر انتشارات را بر عهده دارند، ویراست ادبی کتاب را نیز  و بر عهده داشتند که در جای جای این کتاب می توان آن را حس نمود. در پایان امیدواریم کتاب حاضر بتواند مورد قبول معجا ه مخاطب آن قرار بگیرد.
خلق یک اثر، کاری بس دشوار است و مطمئناً این کتاب عاری از اشکال نمی باشد، بنـابراین از خواننـدگان عزیـز
خواهشمندیم هبا ارائ نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در بالا بردن کیفیت کتاب موجود . یاری کنند

۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

مولف

سهیل سروش نیا

تعداد صفحه

768، 528

قطع

وزیری

شابک

9786006190204 و 9786006190365

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “پکیج دو جلدی کتاب ABAQUS عمران سطح مقدماتی و پیشرفته” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

پکیج دو جلدی کتاب ABAQUS عمران سطح مقدماتی و پیشرفته

۳۲۵,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان (-10%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید