پکیج ۳ گانه کتاب طراحی سازه | فولادی، بتنی، پی | ETABS & SAFE

۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان (-12%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر پکیج 3 گانه کتاب طراحی سازه | فولادی، بتنی، پی | ETABS & SAFE مولفین سلطان آبادی، جعفری است که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

جمع تعداد صفحات 3 جلد: 2157 صفحه

PDF فهرست کتاب طراحی دال و فونداسیون SAFE2016

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های بتنی ETABS2015

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های فولادی ETABS2016

نگارنده دانش etabs

پکیج ۳ گانه کتاب طراحی سازه | فولادی، بتنی، پی | ETABS & SAFE

PDF فهرست کتاب طراحی دال و فونداسیون SAFE2016

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های بتنی ETABS2015

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های فولادی ETABS2016


۱- کتاب طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2015 | سلطان آبادی، جعفری

پیشگفتار

حمد و سپاس خدای بیکران که به ما این توفیق را داد تا بتوانیم تدوین ویرایش دوم کتاب حاضر را تقدیم خوانندگان نماییم. محوریت و هدف این کتاب اینگونه است که بهطور همزمان تأکید آن روی نکات نرمافزاری و نکات آییننامهای و محاسبات دستی که از اهمیت بالایی برخوردار است، باشد. در واقع هدف، یک کتاب آموزشی کاملاً کاربردی بوده که مخاطب آن یک کاربر صرفاً آشنا به نرمافزار و غیر آشنا به نکات محاسباتی و آییننامهای و یا یک کاربر صرفاً آشنا به محاسبات دستی بدون قابلیت بکارگیری نکات آییننامهای و کاربردی در طراحی سازههای بتنی نباشد. در واقع در این مجموعه با شیوهای نوین و کاملاً هدفمند، علاوه بر آموزش کامل مطالب مورد نیاز برای طراحی سازههای بتنی، محیط یک کلاس برای خوانندگان تداعی میشود. در این کتاب، آموزش مطالب بهگونهای است که برای دانشجویانی که قصد انجام پروژه نهایی دوران کارشناسی خود را دارند و نیز مهندسینی که قصد طراحی سازههای بتنی را دارند مناسب میباشد. پایه و اساس این اثر برای کلیه مخاطبان با هر سطح علمی (مبتدی، متوسط و پیشرفته) مناسب است.
از آنجا که از سال ۱۳۹۲ ،آییننامههای داخلی تغییرات بسیار زیادی را در خود دیدهاند، مؤلفین تصمیم به ویرایش کتاب بر مبنای جدیدترین آیین نامه های داخلی و بینالمللی گرفتند. با توجه به ضد و نقیضهایی در مورد متحد کردن آیین نامه بتن ایران براساس آخرین ویرایش آییننامه ۳۱۸ ACI ،مؤلفین مطالب کتاب را تماماً براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲ و همچنین آییننامه ۱۴-۳۱۸ ACI تدوین کردهاند تا در صورت ویرایش بعدی آییننامه، خواننده بهراحتی قادر به استفاده از کتاب حاضر براساس آییننامه جدید باشد.
تغییرات این ویرایش بیشتر از ۷۰ درصد مطالب کتاب قبل است. در طی مدتی که ویرایش اول کتاب راهی بازار شد، از سوی اساتید دانشگاههای معتبر، دانشجویان و همچنین مهندسین طراح سراسر کشور نقطهنظرات بسیار سودمندی به ما منتقل شد که مـؤلفین را بـر آن داشت که این نقطهنظرات را اعمال کنند. بر همین اساس تصمیم به ویرایش اساسی کتاب گرفته شد که پیرو آن بـا تغییـرات بـسیار زیادی همراه گردید. از جمله این تغییرات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ .ویرایش کل مجموعه کتاب براساس آخرین ویرایش آییننامههای داخلی و خارجی همچون آییننامه ۱۴-۳۱۸ ACI و ۲۰۱۴ CSA
۲ .ارائه توضیحات بیشتر و مفصلتر در بخشهایی که ممکن بوده است برای خواننده گنگ و یا نامفهوم باشد.
۳ .اختصاص یک فصل کامل به نحوه طراحی دستی اعضای بتنی و نحوه تهیه نقشههای اجرایی براساس خروجیهای نرمافزار
۴ .ارائه ضوابط آییننامههای داخلی و خارجی بهصورت همزمان در کل کتاب بهمنظور آشنایی خواننده با تفاوتهای بین آیین نامه ها
۵ .نگارش کل کتاب براساس نرم افزار ۰.۱.ETABS2015 و ۰.۲.ETABS2015
با توجه به درخواست خوانندگان مبنی بر ارائه مطالب نرم افزار SAFE (مسائل مربوط به طراحی پیها و دالهـا) بـهصـورت کتـابی جداگانه و با ارائه جزئیات بیشتر در این ویرایش، تمامی مطالب مربوط به نرمافزار SAFE حذف شده و بهطـور بـسیار مفـصل در کتـاب جداگانهای ارائه خواهد شد.
در این قسمت لازم میدانیم که از کلیه همکارانی که در انجام کارهای نگارشی و ترسیم اشکال در تدوین کتاب، ما را یاری نمودهاند تشکر قلبی خود را اعلام نماییم. از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش جناب آقای مهندس علی کلانتری که زحمت چاپ و انتـشار کتاب را پذیرفته‌اند تقدیر و تشکر مینماییم. همچنین از سرکار خانم حاتمی بابت زحمات شبانهروزی و صبر و حوصله بسیار زیـادی کـه برای صفحه آرایی کتاب انجام دادهاند تا سعی شود در نهایت کتابی با حداقل غلط و به شکل فعلی ارائـه شـود تـشکر ویـژه مـینمـاییم.
سرانجام، از جناب آقای دکتر داود مستوفی نژاد (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان) نیز که با صبر و متانت بسیار بـالا بـه برخـی از ابهامـات خاتمه دادند و وقت خود را صرف پاسخ به سؤالات کردهاند تقدیر و تشکر قلبی خواهیم داشت. در آخر امیدواریم که ویرایش دوم این کتاب نیز بتواند همچون ویرایش نخست آن مجموعه مناسب و مفیدی را فراراه دانشجویان، مهندسین و متخصصین مهندسی عمران قرار دهد. با توجه به اینکه تلاش و زحمت فراوانی برای ارائه کتاب بینقص و عاری از اشکال شده است ولی همچنان امکان وجود این موارد در کتاب خواهد بود. از کلیه خوانندگان خواهشمندیم که انتقادات و نقطهنظرات خود را به ما منعکس فرمایند. همچنین امیدواریم بتوانیم با فاصله اندکی جلد دوم کتاب را که دارای مفاهیم بسیار اساسی در زمینه طراحی سازه های بتن است، تقدیم شما نماییم.
لازم به تذکر است که در CD همراه کتاب، فایلهای پروژه ها و موارد مورد نیاز آنها و همچنین نرمافزار ۰.۲.ETABS2015 قرار داده شده است. نرمافزار ETABS2015 با یک کرک همراه است؛ اما خاطرنشان میشود که این کرک تا مدت مشخصی قابل استفاده بوده و ممکن است در تاریخ تدوین کتاب به مدت چند ماه پس از آن این کرک قابل استفاده باشد. متأسفانه کرکهای قابل دسترس  برای این نرمافزار پس از چند ماه منقضی شده و از دست ما نیز خارج میشود. بدین منظور لازم است که خواننده گرامی خود برای پیدا کردن کرک مناسب برای نرمافزار اقدام نماید و در صورت برخورد با مشکل کرک، به وبسایت مراجعه کند. بدیهی است ما همچون گذشته پاسخگوی ایمیلهای مربوط به سؤالات فنی در کتاب خواهیم بود.

۲- کتاب طراحی سازه های فولادی با نرم افزار ETABS 2016 مولفین سلطان آبادی، جعفری

پیشگفتار
با حمد و سپاس از خدای بی‌کران که فرصت و توانی دوباره به ما اعطا نمود تا ویرایش کتاب طراحی سازه‌های فوالدی به روش LRFD را پس از یک سال تالش شبانه‌روزی انجام و خدمت هم‌میهنان گرامی ارائه نماییم. در طی چند سال اخیر که این کتاب چاپ و در اختیار استاتید محترم، مهندسین و دانشجویان گرامی قرار گرفت، نقطه نظرات بسیار مفید و سودمندی به ما منتقل گردید که همین امر سبب تصمیم‌گیری به ویرایش اساسی کتاب حاضر شد.
با توجه به روش طراحی سازه فوالدی که در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ارائه‌شده است، روند اعمال ضوابط آن در نرم‌افزار بسیار مهم خواهد بود. ازآنجاکه شباهت قابل قبولی بین مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامهفوالد امریکا )۱۰-۳۶۰ AISC )وجود دارد و با توجهبهعدموجود آیین‌نامهفوالد ایران در نرم‌افزار، به‌ناچار مجبور به استفاده از آیین‌نامه AISC در نرم‌افزار جهت طراحی خواهیم بود. از طرفی عالوه‌ بر ضوابط عنوان‌شده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، الزم است ضوابط ارائه‌شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ را جهت طراحی مدنظر قرار دهیم. مؤلفین در این کتاب سعی کرده‌اند که تمامی ضوابط را به‌نوعی به نرم‌افزار معرفی کنند و روند اعمال آن‌ها را نیز به‌صورت گام‌به‌گام در بخش‌های مربوطه ارائه نمایند. ازاین‌رو محوریت و هدف این کتاب این‌گونه است
که همزمان بر روی نکات نرم‌افزاری و نکات آیین‌نامه‌ای و محاسبات دستی که از اهمیت باالیی برخوردار است تأکید دارد. درواقع هدف، آموزشی ً کامال کاربردی است
که خروجی آن نه یک کاربر ً صرفا آشنا به نرم‌افزار و غیر آشنا به نکات محاسباتی و آیین‌نامه‌ای و نه یک کاربر ً صرفا آشنا به محاسبات دستی بدون قابلیت به‌کارگیری نکات آیین‌نامه‌ای و کاربردی در طراحی سازه‌های فوالدی با استفاده از نرم‌افزار است. در این کتاب، آموزش مطالب به‌گونه‌ای است که نیاز دانشجویان و مهندسین عمران جهت طراحی انواع سازه‌های فوالدی به روش LRFD را برطرف می‌نماید. پایه و اساس این اثر به‌گونه‌ای است که برای کلیه مخاطبان با هر سطح علمی)شامل مبتدی‌، متوسط و پیشرفته‌( مناسب است.
در ویرایش دوم با در نظر گرفتن نقطه نظرات اساتید، مهندسین و دانشجویان گرامی تغییرات عمده‌ای در ماهیت کتاب ارائه گردید؛ به‌گونه‌ای که این تغییرات در بیش از ۷۰ درصد از مطالب ویرایش اول به چشم می‌خورد. از عمده تغییراتی که در این ویرایش اعمال شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ .ویرایش کل کتاب بر اساس نرم افزار ETABS2016 که تغییرات زیادی به نسبت ETABS2013 ً خصوصا در بحث طراحی تیرهای کامپوزیت داشته است.
۲ .ارائه توضیحات بیشتر در بخش‌هایی که ممکن است برای خوانندگان ابهام ایجاد کند.
۳ .افزایش شکلهای کاربردی برای فهم بهتر مطالب آیین‌نامه‌ای و نرم‌افزاری
۴ .دسته‌بندی هدفمند مطالب در طی پروژه‌های اجرایی آموزش داده شده
۵ .افزودن مطالب کامل‌تر در مورد طراحی انواع اتصاالت تیر به ستون، اتصاالت مهاربندها برای سطوح شکل‌پذیری معمولی و ویژه، طراحی انواع وصله‌ها در تیرها و ستون‌ها به‌همراه مثال حل شده بر اساس ضوابط آیین‌نامه به همراه جزئیات اجرایی پیشنهادی
۶ .طراحی کف‌ستون‌ها تحت خمش دو محوره به کمک نرم‌افزار قدرتمند طراحی اتصاالت Connection RAM
موارد اشاره شده به طور بسیار اجمالی بیان شده‌اندو در حین مطالعهکتاب می‌توان میزان تغییرات این ویرایش بهنسبت ویرایش اول را مقایسهکرد. با در نظر گرفتن تقاضای مورد نیاز در طراحی سازه‌های فوالدی، مطالب عنوان شده در این ویرایش به شرح زیر می‌باشد.
• در فصل اول کتابخوانندگان مقدمه‌ایبر سازه‌هایفوالدیازمنظرهایمتفاوتمهندسی سازه رامطالعهمی‌کنندکهدر اولین قدممی‌توانددیدمناسبی بهآنها القا نماید.
• در فصل دوم یک ساختمان ۵ طبقه از ابتدا تا انتهای کار طراحی می‌شود. در این فصل ابتدا مسائل مربوط به بارگذاری سازه‌ها بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم نظیر بارهای ثقلی مرده، زنده، بار برف و بارهای جانبی نظیر بار زلزله استاتیکی و بار باد تشریح و سپس به طراحی سازه با اقناع تمامی شرایط آیین‌نامه به‌کمک نرم‌افزار پرداخته می‌شود. در این پروژه سقف سازه از نوع تیرهای کامپوزیت انتخاب شده است که به‌طور مفصل به نحوه طراحی این سقف‌ها توسط نرم‌افزار به روش LRFD پرداخته شده است که در ذیل آن، چالش‌ها و نکات بسیار مهمی ارائه شده که مطالعه آن به تمامی مهندسین طراح پیشنهاد می‌شود.

• در فصل سوم که ازجمله فصل‌های بسیار کاربردی این کتاب می‌باشد، به روند طراحی دستی کلیه المان‌های فوالدی و مقایسه با نتایج نرم‌افزار پرداخته‌ شده است. درواقع این فصل به‌نوعی مباحث مربوط به دروس طراحی سازه‌های فوالدی ۱ و ۲ در دوران کارشناسی را به روش LRFD تشریح خواهد کرد و برای مهندسین و یا حتی دانشجویانی که با روش LRFD آشنایی ندارند این فصل می‌تواند بسیار مفید باشد. خصوصیت بارز این فصل این است که مؤلفین به‌صورت فشرده و ً کامال روان ضوابط طراحی انواع المان‌های سازه‌های به روش LRFD را ارائه کرده‌اند که ً تقریبا مطالب کتاب‌های چند جلدی طراحی سازه‌های فوالدی در یک فصل خالصه و مفید بیان شده است. در این فصل همچنین به نحوه طراحی اتصاالت مفصلی در انواع مختلفی که امروزه در اجرا از آن‌ها استفاده می‌شود به‌صورت گام‌به‌گام و بسیار مفصل پرداخته‌شده است و همچنین در کنار آن به ضوابط مقرر شده در مبحث دهم نیز اشاره‌شده است. این حالت برای طراحی اتصاالت مهاربندها نیز صادق است. همچنین در این فصل به نحوه طراحی وصله‌ها در تیرها و ستون‌ها به‌طور مفصل پرداخته‌شده است. ازجمله ویژگی‌های بارز این فصل می‌توان به طراحی کف‌ستون‌ها در حاالت مختلف و ارائه یک‌ روند گام‌به‌گام، از مرحله برداشت نیرو‌ها در نرم‌افزار تا مرحله ارائه جزئیات اجرایی اشاره کرد که برای حل مشکل خمش‌های دوطرفه در طراحی کف‌ستون‌ها، مراحل گام‌به‌گام نرم افزار Connection RAM نیز آموزش داده شده است.
• فصل چهارم درواقع پروژه ارائه‌شده در فصل دوم را با تغییرات اساسی در سیستم‌های مقاوم جانبی آن تشریح می‌کند. در این فصل از سیستم ترکیبی قاب خمشی با سطح شکل‌پذیری متوسط در یک‌جهتو قاب مهاربندهم‌محور با حد شکل‌پذیری زیاد در جهتدیگراستفاده‌شده استکهبا نکات مهمی در طراحی این‌گونه سازه‌ها آشنا خواهید شد. برای تحلیل جانبی سازه در این فصل از تحلیل دینامیکی استفاده شده است که نکات بسیار مهم و مفهومی در ذیل این روش ارائه شده است.
• در فصل پنجم به نحوه طراحی اتصاالت گیردار به‌طور مفصل و گام‌به‌گام پرداخته‌شده است که بامطالعه آن خواننده قادر به طراحی اتصاالت گیردار با استفاده از نتایج نرم‌افزار خواهد بود. همچنین اتصال گیردار آموزش داده شده از نوع اتصال تقویت نشده جوشی W-WUF می‌باشد که با نکات بسیار جالب با نحوه طراحی این اتصاالت آشنا خواهید شد. همچنین در این فصل به نحوه طراحی اتصاالت مهاربندهای با سطح شکل‌پذیری ویژه پرداخته‌شده است که در آن نکات مهمی نهفته است و مؤلفین سعی کرده‌اند که تمامی نکات را به‌نحو مناسب و گویا ارائه دهند. برای طراحی شکل هندسی ورق اتصال مهاربندهای ویژه نیز روابط هندسی ارائه شده است که با آن می‌توان به‌سادگی این اجزا را مطابق ضوابط آیین‌نامه طراحی نمود.
در این قسمت فرصت را مغتنم می‌شماریم که از کلیه همکارانی که در کارهای نگارشی و ترسیم اشکال کتاب، ما را یاری نموده‌اند تشکر قلبی خودمان را اعالم نماییم. از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش جناب آقای مهندس علی کالنتری که زحمت چاپ و انتشار کتاب را پذیرفته‌اند تقدیر و تشکر خودمان را اعالم نماییم. همچنین از کلیه اساتید محترم، مهندسین طراح و دانشجویان مهندسی عمران که با نقطه‌ نظرات خود ما را در طی این چند سال یاری کرده‌اند که بی‌شک بدون دلگرمی آنها تدوین چنین کتابی که تالش شبانه‌روزی یک ساله مؤلفین را به دنبال داشته است، برای ما میسر نبوده تشکر قبلی خودمان را اعالم نماییم.
در آخر امیدواریم که این کتاب بتواند مجموعه مناسب و مفیدی را فرا راه دانشجویان، مهندسین و متخصصین مهندسی عمران قرار دهد. با توجه به اینکه تالش و زحمت فراوانی جهت ارائه کتاب بی‌نقص و عاری از اشکال شده است ولی همچنان امکان وجود برخی اشکاالت در کتاب خواهد بود. از کلیه کسانی که این کتاب را مورد مطالعه قرار می‌دهند

۳- کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE 2016 | سلطان آبادی، جعفری

پیشگفتار

خداوند متعال را شاکریم که فرصتی دوباره به ما اعطا فرمود تا بتوانیم با تالش و کوشش یک‌ساله به‌صورت تمام‌وقت این کتاب که حاصل تجربه طراحی و مطالعات
گسترده مؤلفین است را ارائه کنیم. در کشور عزیزمان مهندسین سازه برای طراحی سقف‌های بتنی و فنداسیون‌ها ً معموال با چالش‌هایی مواجه هستند که در این کتاب سعی شده است با استناد به مراجع معتبر بین‌المللی تا حدودی نیازهای جامعه مهندسی سازه برطرف شود.
در کشورمان ً تقریبا تمامی پروژه‌های ساختمانی و غیرساختمانی به‌کمک نرم‌افزارهای تحلیلی نظیر مجموعه نرم‌افزارهای شرکت CSI تحلیل و طراحی می‌شوند
که البته قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد این نرم‌افزارها و کاربرپسند بودن، بر محبوبیت آنها افزوده است. به‌عنوان یکی از نرم‌افزارهای زیر‌مجموعه همین شرکت، می‌توان به نرم افزار SAFE اشاره کرد که از آن برای طراحی انواع دال‌های بتنی و انواع فنداسیون‌ها استفاده می‌شود. در این کتاب با بهره‌گیری از نسخه ۲۰۱۶ از این نرم‌افزار، به‌طور مفصل به طراحی انواع دال‌ها و فنداسیون‌ها با منظور کردن ملزومات آیین‌نامه‌ای پرداخته شده است.
طراحی دال‌ها و فنداسیون‌ها در نرم‌افزار SAFE ً معموال با چالش‌های زیادی همراه هستند که در این کتاب سعی شده طبق تجربه و با مطالعه گسترده در مراجع معتبر بین‌المللی تا حدودی به رفع این چالش پرداخته شود که با مطالعه آن بتوان بدون ابهام به طراحی انواع دال‌ها نظیر دال‌های متکی بر تیر، دال‌های تخت با کتیبه و یا بدون کتبیه، دال‌های مجوف و دال‌های مشبک و طراحی انواع فنداسیون‌ها نظیر فنداسیون‌های نواری و گسترده اقدام کرد. برای طراحی نیز عالوه‌بر اینکه به نکات نرم‌افزار و مدل‌سازی پرداخته می‌شود، به مسائل آیین‌نامه‌ای نیز به‌تفصیل پرداخته شده است. بحث اصلی این کتاب بر مبنای آیین‌نامه ۱۴-۳۱۸ ACI تهیه شده است که عالوه‌بر آن به کتاب‌های مرجع بین‌المللی در زمینه طراحی سازه‌های بتنی نیز ارجاع داده شده است که خواننده عالقه‌مند قادر به دنبال کردن مباحث تکمیلی در مراجع نیز باشد. به‌طور خالصه مطالب این کتاب به شرح زیر می‌باشد.
۱ -در فصل اول به‌صورت خالصه مقدمه‌ای از انواع سقف‌ها که امروزه از آنها به‌طور گسترده در ساختمان‌های بتنی و فوالدی استفاده می‌شود، بیان شده است.
۲ -فصل دوم به‌طور مفصل به نحوه طراحی دال‌های بتنی متکی به تیرهای بتنی می‌پردازد که عالوه‌بر بحث‌های مهم مدل‌سازی دال‌ها در نرم‌افزار SAFE2016، به مسائل آیین‌نامه‌ای نیز پرداخته شده است. همچنین در این فصل به‌طور مفصل در مورد نحوه کنترل تغییر شکل در دال‌ها پرداخته شده که به‌دلیل عدم وجود منابع داخلی در این زمینه، می‌تواند به‌عنوان یک مرجع از مطالب آن که منطبق بر آیین‌نامه‌ها و مراجع بین‌المللی می‌باشد، استفاده نمود. همچنین به‌طور مفصل به نحوه انجام آنالیز ترک‌خوردگی توسط نرم‌افزار پرداخته شده و در آخر نیز به روابط مربوط به محاسبه ضریب خزش و جمع‌شدگی مطابق آیین‌نامه ۰۸-۲R.209 ACI و کاربرد آن در نرم‌افزار پرداخته می‌شود.
۳ -فصل سوم به نحوه طراحی دال‌های تخت با کتیبه و بدون کتیبه می‌پردازد که در آن به نحوه اعمال ضوابط نیروی جانبی دیافراگم و اعمال آن به دال‌ها به‌کمک نرم‌افزار SAFE2016 پرداخته شده است. همچنین در این فصل به‌طور مفصل به نحوه طراحی کتبیه‌ها در دال‌های تخت پرداخته شده است.
۴ -در فصل چهارم به‌تفصیل به نحوه طراحی دال‌های مجوف پرداخته شده است. در این فصل با تشریح استفاده از دال‌های مجوف و با ارائه روابط و توصیه‌های فنی به نحوه مدل‌سازی صحیح این دال‌ها و اعمال ضوابط و معیارهای پذیرش آنها طبق مراجع در نرم‌افزار پرداخته شده است. همچنین در این فصل عالوه‌بر اینکه به موضوع کنترل برش دو‌طرفه )منگنه‌ای( و رفع مشکل آن به‌کمک آرماتورهای برشی پرداخته می‌شود، به نحوه اعمال نیروی جانبی دیافراگم و طراحی دال برای این نیرو پرداخته شده است. در همین فصل به‌طور مفصل به نحوه طراحی جمع‌کننده )Collectors )و المان‌های لبه‌ای )Chords )پرداخته شده است که عالوه‌بر ارائه روابط و جزئیات پیشنهاد شده در مراجع، به‌طور کامل به‌همراه مثال به طراحی آنها پرداخته شده است.

۵ -در فصل پنجم به نحوه طراحی دال‌های مشبک معروف به Waffle پرداخته شده است. این سقف‌ها که امروزه استفاده از آنها در کشور گسترش پیدا کرده است،
با نکات مدل‌سازی بسیار مهم و کلیدی همراه است که به‌طور مفصل در این فصل به آنها پرداخته می‌شود. همچنین ضوابط آرماتورگذاری در این دال‌ها در آیین‌نامه‌های معتبر مسکوت بوده که برای همین با مطالعه مقاالت علمی پژوهشی و آیین‌نامه‌های معتبر برخی از کشورها ضوابطی ارائه شده است که بسیار در طراحی این نوع سقف‌ها مهم و کلیدی خواهند بود. همچنین جزئیات اجرایی آرماتورگذاری و قالب‌بندی این نوع سقف‌ها نیز در انتهای همین فصل ارائه شده است.

۶ -در فصل ششم به نحوه طراحی پی‌های نواری )مشبک( به‌طور مفصل پرداخته خواهد شد. برای پی‌های‌ نواری بر خالف باور برخی از مهندسین محاسب، با نکات
مدل‌سازی بسیار مهمی مواجه خواهیم بود که در این فصل به‌تفصیل به آنها اشاره شده است. همچنین ضوابط آرماتورگذاری در پی‌های نواری با ابهامات زیادی
همراه است که سعی شده است مهم‌ترین و بهترین آنها را انتخاب و در طراحی از آنها استفاده شود. این فصل عالوه‌بر نکات نرم‌افزاری، با نکات آیین‌نامه‌ای
ً خصوصا در بحث ترکیب بارهای طراحی همراه است که به‌طور مفصل در مورد آنها بحث شده است.
۷ -در فصل هفتم به نحوه طراحی شالوده‌های گسترده که با نکات مهم و کلیدی همراه هستند، پرداخته شده است. در این فصل به نحوه طراحی فنداسیون‌ها با نرم‌افزار SAFE2016 با آنالیز دینامیکی پرداخته شده است که ً معموال برای برخی از مهندسین محاسب با ابهاماتی همراه می‌باشد، که با استدالل‌های قوی به این ابهامات پرداخته شده است. در این فصل به‌طور کامل به نحوه مدل‌سازی شمع‌ها در فنداسیون‌ها و انواع روش‌های مدل‌سازی آنها نیز پرداخته شده است
که یکی از خصوصیات بارز این فصل به شمار می آید. همچنین در سازه‌های بتنی که با دیوار برشی همراه هستند ً معموال ابهامات زیادی برای مهندسین جهت مدل‌سازی دیوارها وجود دارد که در این فصل با دالیل مناسب به صحیح‌ترین روش مدل‌سازی دیوارهای برشی در مدل فنداسیون پرداخته شده است که در ذیل آن، نکات قابل توجهی وجود دارد.
۸ -در فصل هشتم که آخرین فصل این کتاب نیز می‌باشد، به طراحی یک پی نواری که مربوط به سازه فوالدی است پرداخته شده است. پی‌های مربوط به سازه‌های
فوالدی با نکات آیین‌نامه‌ای خاص نظیر طراحی فنداسیون‌ها برای ترکیب بارهای تشدیدیافتههمراههستندکهدر این فصل به‌طور مفصل بهآن پرداخته شده است.
امید است مطالب ارائه شده در فصول مختلف این کتاب، بتواند با راه حل‌ها و روش‌های ارائه شده، ابهامات و چالش‌های پیش روی مهندسین محاسب و حتی دانشجویان مهندسی عمران را بر طرف نماید.
در این قسمت فرصت را مغتنم می‌شماریم و از کلیه همکارانی که در کارهای نگارشی و ترسیم اشکال کتاب، ما را یاری نموده‌اند، سپاس بیکران خودمان را اعالم نماییم. همچنین الزم است از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش؛ جناب آقای مهندس علی کالنتری که زحمت چاپ و انتشار کتاب را پذیرفته‌اند نیز تقدیر و
تشکر خودمان را اعالم کنیم. از کلیه اساتید محترم، مهندسین طراح و دانشجویان مهندسی عمران نیز که با نقطه‌نظرات خود، ما را در طی این چند سال یاری کرده‌اند
بینهایت سپاسگزاریم؛ که بی‌شک بدون دلگرمی آنها تدوین همچین کتابی که تالش شبانه‌روزی یک‌ساله مؤلفین را به دنبال داشته است، برای ما میسر نبوده است.
و در آخر امیدواریم که این کتاب بتواند مجموعه مناسب و مفیدی را فرا راه دانشجویان، مهندسین و متخصصین مهندسی عمران قرار دهد. علی‌رغم اینکه تالش و زحمت فراوانی جهت ارائه کتابی کم‌نقص و با کمترین اشکال شده است ولی همچنان امکان وجود برخی اشکاالت در کتاب خواهد بود. از کلیه کسانی که این کتابرا مورد مطالعه قرار می‌دهند


PDF فهرست کتاب طراحی دال و فونداسیون SAFE2016

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های بتنی ETABS2015

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های فولادی ETABS2016

۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

مولفان

رضا سلطان آبادی، احمدرضا جعفری

تعداد صفحه

فولاد 835، بتن 768، سیف 554

قطع

خشتی

شابک

9786006190341، 9786006190723، 9786008876533

ناشر

نگارنده دانش

افزودن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

 1. توسط بهزاد

  سلام خسته نباشید این کتاب ها بر اساس کدام ورژن از مباحث ایین نامه تدریس شده با توجه به تغییر ایین نامه ها که اپدیت میشه

  • توسط مارکت پِلیس سازه پلاس

   کتاب ها با تمرکز بر آموزش خود نرم افزار هست تا استفاده از آیین نامه ها، در زمان مباحث ۱۳۹۲ تهیه شده است.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: نگارنده دانش
 • فروشنده: negarandedanesh
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

پکیج 3 گانه کتاب طراحی سازه | فولادی، بتنی، پی | ETABS & SAFE

پکیج 3 گانه کتاب طراحی سازه | فولادی، بتنی، پی | ETABS & SAFE

۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان (-12%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید