کتاب مکانیک مهندسی دینامیک | مریام، واحدیان

۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان (-10%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب مکانیک مهندسی دینامیک | مریام، واحدیان مترجم: ابراهیم واحدیان است. که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

دسته‌بندی: برچسب:

کتاب مکانیک مهندسی دینامیک | مریام، واحدیان

سپاس و درود خداوندی را سزاست که مرا به خدمتی اندک در سایۀ توجهات به خدمتگزاری جامعه علمی کشور در اواخر
زندگی دانشگاهی موفق داشت.
پس از ترجمۀ کتاب اس تاتیک مریام و چاپ آن با نش ر نگارنده دانش، این کتاب با عنایت و لطف اس تادان محترم و همکاران ارجمند با استقبال دانشجویان عزیز مواجه شد و امید دارم کتاب حاضر نیز همانند سایر آثار ترجمهشده اینجانب در زمینه علوم مهندسی، مورد نظر و استفادۀ آنان قرار گیرد.
الزم میدانم از توجه و کوشش مدیریت محترم نشر نگارنده دانش آقای مهندس علی کالنتری که با دقت و صرف سرمایه در این کار مرا همراهی کردند تش کر و قدردانی کنم. در این کتاب، جا دارد از خانم مهندس نگین اعرابی که در خواندن متن انگلیس ی کتاب و نوش تن پیشنویس مطالب همکاری داشتند سپاسگزاری کنم. امیدوارم در آینده در حوزۀ ترجمه بتوانند گامهای بیشتری بردارند.
با وجودیکه در ترجمه و تدوین این کتاب کوش ش فراوانی ش ده اس ت، امیدوارم باز هم از اظهار لطف و محبت و نظرات استادان گرامی و همکاران ارجمند برخوردار باشم تا در چاپهای بعد کاستیهای الزم برطرف شود.

پیشگفتار مترجم

تألیف این مجموعه کتابهای درسی، از سال ۱۹۵۱ توسط دکتر جیمز ال. مریام فقید آغاز شد. در آن زمان این کتابها تحول اساسی در آموزش مکانیک در دورۀ کارشناسی پدید آورد و برای چندین دهه، این کتابها بدون چونوچرا بهعنوان کتابهای درسی انتخاب و الگویی بودند برای کتابهای مکانیک مهندسی که بعداً تألیف شدند. همۀ این کتابها تا قبل از اولین ویراست آن در ۱۹۷۸ ،با عنوانهای تا حدودی متفاوت منتشر شده بودند؛ مشخصههایی از قبیل ساختار منطقی، ارائۀ دقیق و روش ن مطالب نظری، مس ائل نمونۀ آموزنده و مجموعهای از مثالهای مرتبط با زندگی روزمره با تصاویری با کیفیت باال داش ت. این کتابها عالوه بر ویراس تهای امریکایی، با سیس تم یکاهای SI نیز چاپ شده و به بسیاری زبانهای دیگر نیز ترجمه ش ده است. رویهم رفته، این کتابها استانداردی بینالمللی برای کتابهای درسی مهندسی مکانیک ارائه میدهند.
نوآوریها و آثار دکتر مریام )۲۰۰۰ـ۱۹۱۷ )در رشتۀ مکانیک مهندسی بینیاز از تعریف است. او یکی از مدرسان درجه اول
۱ دریافت کرد. مهندسی در نیمۀ دوم قرن بیستم بود. دکتر مریام کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ییل
۲ و شرکت جنرال الکتریک آغاز کرد و در دورۀ جنگ
او تجربۀ صنعتی خود را با کار در کارخانۀ هواپیماسازی پرات اند ویتنی
۳ ،رئیس
جهانی دوم در گارد ساحلی به خدمت مشغول بود. او بهعنوان صاحب کرسی استادی در دانشگاه برکلی ـ کالیفرنیا
۵ در کالیفرنیا، و استاد مهمان در
۴ ،عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی پلیتکنیک اوبیسپو دانش کدۀ مهندسی دانشگاه دیوک
۶ مشغول بود تا آنکه باألخره در ۱۹۹۰ بازنشسته شد. پروفسور مریام همیشه تأکید اساسی دانش گاه سانتا باربارا ـ کالیفرنیا
را بر تدریس میگذاشت و از اینرو در هر کجا که تدریس میکرد، توسط شاگردانش قدردانی میشد. در دانشگاه برکلی
۷ به خاطر روش واالی تدریس، در ۱۹۷۸جایزۀ
ِتا پی در ۱۹۶۳ ،او بهعنوان اولین دریافت کننده جایزۀ اس تاد برجس تۀ تاو ب
۸)ASEE ،( مدرس برجسته برای خدمات چشمگیر به آموزش مکانیک مهندسی از طرف انجمن آموزش مهندسی امریکا
۹ که باالترین جایزۀ ساالنۀ انجمن است را نصیب خود کرد. و در ۱۹۹۲ جایزۀ بنیامین گارور لم دکتر ال. گلن کریگ، همکار مؤلف مجموعه مکانیک مهندس ی، از اوایل س الهای ۱۹۸۰ ،به نوبۀ خود آثار عظیمی
در آموزش مکانیک را از خود بهجا نهاده اس ت. دکتر کریگ مدارک کارشناس ی، کارشناس ی ارش د و دکتری خود را از دانش گاه ویرجینیا۱۰ ،در مهندس ی هوا فضا کس ب کرده و هماکنون در مقام پروفسور علوم مکانیک مهندسی در انستیتو پلیتکنیک دانش گاه ایالتی ویرجینیا مشغول به کار اس ت. در اواسط دهۀ ۱۹۷۰ من افتخار ریاست کمیته فارغالتحصیلی پروفسور کریگ را داشتم و از این بابت افتخار میکنم که او اولین نفر از میان چهل و پنج فارغالتحصیل دکتری من بود. پروفسور کریگ توسط گروه پروفسور مریام دعوت شده و توسط او میراث واالی تألیف کتابهای درسی برای نسلهای آینده حفظ ش د. در طی س ه دهۀ گذشته این گروه مؤلفان موفق شدند که تأثیری عمیق بر روی آموزش چندین نسل از مهندسان بگذارند.
پروفسور کریگ افزون بر تألیفات و تحقیقات متعدد در زمینۀ دینامیک سفینههای فضایی، توجه خود را معطوف بر آموزش مکانیک در دو س طح مقدماتی و پیشرفته کرده است. ش یوۀ آموزش عالی او در همهجا شناختهشده است و جوایز آموزشی
University Yale. 1
Whitney and Pratt. 2
Berkeley-University California. 3
University Duke. 4
Obispo Luis San. 5
Barbara Santa. 6
Pi Beta Tau. 7
Education Engineering for Society American. 8
Lamme Garver Benjamin. 9
Virgina of University. 10
پیش درآمد
زیادی را در سطح دانشکده، کالج، دانشگاه، ایالت، منطقه و کشور کسب کرده است. از جمله میتوان به جایزۀ فرانسیس
۲ برای تسلط در تدریس دانشگاهی و
۱ برای تس لط در تدریس در گروه علوم مهندس ی و مکانیک، جایزۀ واین جی. ماهر
۳ اشاره کرد. در سال ۱۹۹۶ ،بخش مکانیک انجمن جایزۀ مدرس برجس ته از ش ورای ایالتی آموزش برای جامعۀ ویرجینیا
۵ برای
۴ را به او اهدا کرد. در سال ۱۹۹۷ ،بنیاد کارنگی آموزش مهندس ی امریکا، جایزۀ مدرس برجس تۀ آرش ی هیگدون پیش رفت آموزش و ش ورای پیشبرد و حمایت از آموزش، وی را بهعنوان پروفسور برجستۀ ویرجینیا معرفی کرد. پروفسور کریگ در شیوۀ آموزشی خود، بر رشد توانایی تجزیه و تحلیل در میان شاگردان به همراه تقویت دید فیزیکی و مهندسی آنها تأکید دارد. از اوایل دهۀ ۸۰ ،او روی نرمافزاری کار کرده اس ت که هدف آن باال بردن کیفیت تدریس اس تاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح، و حوزههای پیشرفتهتر دینامیک و ارتعاشات بوده است.
ویراس ت هفتم مکانیک مهندسی، دنبالۀ همان استاندارد باالی ویراس تهای قبلی بههمراه مطالب جدید برای جذب و کمک به دانشجویان است. مدرسان و دانشجویانی که کتاب استادان مریام و کریگ را تدریس یا مطالعه میکنند، از سالها تجارب اندوخته شده توسط این استادان بهره خواهند گرفت. با دنبال کردن شیوهای که در ویراستهای قبلی رعایت میشد، این کتاب تأکید بر روی کاربرد نظری در موقعیتهای عینی مهندسی دارد و از این لحاظ بهترین کتاب است.
جان ال. جونکینس
پروفسور ممتاز مهندسی هوا ـ فضا
صاحب کرسی استادی جورج جی. اپرایت در مهندسی دانشگاه تگزاس
کالج استیشن، تگزاس
Maher. J Francis. 1
Award Wine. 2
Virigina of Commonwealth the for Education Higher of Council State. 3
Award Educator Distinguished Higdon Archi. 4
Teaching of Advancement the for Foundation Carnegie. 5
مکانیک مهندسی شالوده و چارچوب اکثر شاخههای مهندسی است. بسیاری از موضوعات مطرحشده در رشتههای راه و
ساختمان، مهندسی مکانیک، هوافضا و مهندسی کشاورزی و البته خود درس مکانیک مهندسی ریشه در مطالب استاتیک
و دینامیک دارد. حتی در رش تهای چون مهندس ی برق، مهندسانی که در مسیر مطالعۀ مؤلفههای الکتریکی دستگاههای
روبوتیک قرار میگیرند، در ابتدا مجبور به تحلیل مسائل مکانیکی هستند.
بنابراین دورۀ مکانیک مهندسی برای رشتههای مهندسی نقش مهمی دارد. این مهم نهتنها از نظر خود مطالب مکانیک
مهندس ی، بلکه از این نظر اس ت که به درک عمیقتر رش تههای مهم دیگری چون ریاضیات عملی پیش رفته، فیزیک و
نقشهکشی کمک میکند. بهعالوه این درسها زمینهای کامل برای تقویت توانایی حل مسائل را در دانشجویان ایجاد میکند.
فلسفه
ه دف اصلی از مطالعۀ مکانیک مهندس ی، پرورش توانایی در تش خیص اثرات نیرو و حرک ت در زمان طراحی خالقانۀ مهندسی است. برای کسب این توانایی، تنها دانستن اصول فیزیکی و ریاضیاتی مکانیک کافی نیست، و وجود مهارت در تجس م فیزیکی ترکیب عناصر واقعی، قیود عینی و محدودیتهای عملی حاکم بر رفتار ماش ینها و سازهها نیز ضروری اس ت. یکی از اهداف اصلی درس مکانیک، کمک به دانش جویان در زمینۀ رشد توانایی تجسم آنهاست که نقشی حیاتی در فرمولبندی مس ائل مکانیکی دارد. درحقیقت بنا کردن یک مدل ریاضی با معنی برای هر مس ئله، از بهدس ت آوردن جواب مسئله بسیار مهمتر است. بیشترین پیشرفت، زمانی حاصل میشود که این اصول و محدودیتهای حاصل از آنها، باهم در زمینۀ کاربرد مهندسی آموخته شود. اغلب در تدریس مکانیک مهندس ی این تمایل وجود دارد که از مس ً ائل، عمدتا بهعنوان وس یلهای برای تشریح مباحث نظری استفاده شود، بهجای آنکه مباحث نظری را به منظور حل مسائل بهکار برند. وقتی روش اول حاکم است، مسائل بسیار ایدهآلیستی و بیارتباط با دید مهندسی میشود و تمرینها کسلکننده، انتزاعی و بیروح میگردد. این برخورد، دانشجویان را از تجربۀ با ارزش فرمولبندی مسائل و کشف ضرورت و مفهوم نظری محروم میسازد. دیدگاه دوم انگیزۀ قویتری را برای آموزش مباحث نظری ارائه می دهد و تعادل بهتری بین مباحث نظری و کاربرد آن ایجاد میکند. تأکید بس یار زیادی روی نقش عالقه در ایجاد قویترین انگیزۀ ممکن برای یادگیری در دانشجویان وجود دارد که نباید از آن غافل شد. بهعالوه، بهعنوان مدرس ان مکانیک، باید بر این نکته تأکید کنیم که در بهترین حالت، مباحث نظری میتواند تقریبی باشد از مکانیک در جهان واقعی، نه آنکه جهان واقعی را تقریبی از مباحث نظری بدانیم. این تفاوت در فلسفه، امری اساسی است و تمایز بین مهندسی مکانیک با علم مکانیک را نشان میدهد.
در چند دهۀ گذش ته، چند دیدگاه نادرس ت در آموزش مهندس ی پدید آمده است. نخست اینکه، به نظر میرسد تأکید بر مفاهیم فیزیکی و هندسی بهعنوان پیشنیازهای ریاضی کمرنگ شده است، دوم اینکه کاهش چشمگیر و حتی حذف آموزش از طریق نمایش ترس یمی، که در گذش ته به تقویت تجسم و ارائۀ مس ائل مکانیکی کمک میکرد، مشاهده میشود. سوم
اینکه، با ارتقای سطح ریاضی برخورد با مکانیک، این تمایل وجود داشته که کاربرد نمادی عملیات برداری جایگزین تجسم
هندس ی ش ود. موضوع مکانیک بهصورتی ذاتی وابسته به ادراک فیزیکی و هندسی است و ما مدرسان، باید کوشش خود را
برای رشد این ادراک افزایش دهیم.
در اینجا بهجاست که در مورد استفاده از کامپیوتر تذکری داده شود. تجربۀ فرموله کردن مسائل وقتی استدالل و قدرت تش خیص رشد الزم را کرده باشد، بسیار مهمتر از تمرین محاس بات برای بهدست آوردن جواب مسئله است. به این دلیل استفاده از کامپیوتر باید تحت نظارت دقیق باشد. در حال حاضر، رسم نمودارهای جسم آزاد و فرموله کردن معادالت مربوط
پیشگفتار مؤلفان
به آن با استفاده از مداد و کاغذ به بهترین شکل انجام میشود. از طرف دیگر، مواردی وجود دارد که جواب معادالت مربوطه
به بهترین شکل توسط کامپیوتر محاسبه و نمایش داده میشود. مسائل با گرایش استفاده از کامپیوتر )مسائل کامپیوتری(،
باید شامل نکاتی باشند که استفاده از کامپیوتر را ناگزیر میسازند، نه اینکه در مسائل بعضی از پارامترها بدون دلیل خاصی
تغییر داده شود تا دانشجو را مجبور کنیم که مسئله را تنها با کامپیوتر حل کند. تمام این موارد را در طرح مسائل با استفاده
از کامپیوتر در ویراست هفتم در نظر داشتهایم. توصیه میشود برای آنکه دانشجویان زمان کافی برای فرموله کردن مسائل
داشته باشند، تعداد محدودی مسائل کامپیوتری بهعنوان تکلیف تعیین شود. هفتمین ویراست مکانیک مهندسی با فلسفهای
مشابه ویراستهای قبلی تدوین شده و در نظر بود که مقدم بر همه، به ً عنوان اولین درس در مکانیک معموال در سال دوم
مهندسی تدریس شود. کوشش بر این بود که روش تدریس کتاب موجز و آسانفهم باشد. بهجای ارائۀ انبوهی از موارد خاص،
تأکید بیشتر بر روی اصول و روشهای اساسی بوده است. سعی بسیاری مبذول شده تا انسجام ایده ً های بنیادی نسبتا معدود
و تنوع زیاد مسائلی که با استفاده از این ایدهها قابل حل است، نشان داده شود.
جنبههای آموزشی کتاب
س اختار اصلی این کتاب بدین صورت اس ت که ابتدا یک موضوع به طور کامل بررسی شده، پس از آن چند مسئلۀ نمونه
آمده و در انتها تعدادی مسئله ارائه میشود. در انتهای هر فصل، بخشی برای مرور آن فصل آورده شده که خالصهای از
نکات اصلی آن فصل را ذکر کرده و پس از آن مجموعهای از مسائل دورهای آورده شده است.
مسائل
۱۲۴ مس ئلۀ نمونه در صفحاتی با زمینۀ متفاوت ارائه ش ده اس ت. راه حل مسائل نوع دینامیک به تفصیل آورده شده است.
بهعالوه تذکرات توضیحی و احتیاطی )بهعنوان راهنماییهای مفید( با شمارهبندی در کنار هر مسئلۀ نمونه درج شده است.
۱۵۴۱ تمرین بهعنوان تکلیف اس ً ت که تقریبا ۴۵ درصد آنها برای اولینبار در ویراست هفتم آورده میشود. مسائل به
دو بخش مسائل مقدماتی و برگزیده تقسیم شده است. بخش اول شامل مسائل سادهای است که با هدف افزایش اعتماد
به نفس دانش جویان در یادگیری موضوع جدید طراحی شده است. در حالیکه اکثر مسائل بخش دوم حاوی پیچیدگی و
تفضیل بیش تری هس تند. ترتیب مسائل از آسان به مشکل است. مسائل مشکلتر در انتهای بخش مسائل برگزیده آمده
* مشخص شده و در بخش جداگانهای در انتهای
و با نماد مثلث ) )مش خص ش دهاند. مسائل کامپیوتری با نماد ستاره
هر فصل گنجانده شدهاند. پاسخ همۀ مسائل در بخشی جداگانه در آخر کتاب آورده شده است.
برای تأکید بیش تر بر اهمیت یکاهای SI ، ً تقریبا برای هر مس ئله برحس ب یکاهای مرسوم در ایاالت متحد دو مسئله
برحسب یکاهای SI ارائه شده است. وجود این نسبت در بین واحدهای SI و واحدهای .S.U ،امکان انتخاب ۵۰ ـ ۵۰ تا
۱۰۰ درصدی مسائل را برحسب واحدهای SI در تمام موارد فراهم میسازد.
ویژگی برجستۀ ویراست هفتم، همانند سایر ویراستهای قبلی، پربار بودن کتاب از نظر مسائل جالب و مهمی است که در
طراحی مهندسی بهکار میرود. شاید در بعضی از موارد در نگاه اول ارتباط این مسائل با طراحی مهندسی مشخص شود، اما
ً تقریبا در تمامی آنها، اصول و روشهای ذاتی طراحی و تحلیل سازههای مهندسی و سیستمهای مکانیکی مطرح میشود.
ویژگیهای جدید در ویراست هفتم
ضمن حفظ ویژگیهای اصلی در ویراستهای قبلی، ویراست جدید دارای مزایای زیر است:
•همۀ بخشهای نظری بازنگری شده است تا دقت، وضوح، روانی و سادگی مطالب به حداکثر برسد.
•در حین ارائۀ مطالب نظری، مطالب مفاهیم کلیدی بهطور ویژه مشخص و برجسته شدهاند.
•در بخش مروری بر فصل، نکات خالصهشده شمارهگذاری شدهاند.
• ً تقریبا ۴۵ درصد مسئلههای تکلیف برای اولینبار در ویراست هفتم آورده شدهاند. همۀ مسائل جدید بهطور مستقل
حل شدهاند تا دقت آنها تضمین شود.
•به این ویراست مسائل نمونۀ جدیدی اضافه شده است، در مورد مسائل کامپیوتری هم همینطور است.
•همۀ مسائل نمونه در صفحاتی با زمینۀ متمایز چاپ شدهاند تا بتوان آنها را بهسرعت پیدا کرد.
•برای پیدا کردن ارتباط بیش تر با موقعیتهای علمی که اس تاتیک در آنها نقش مهمی برعهده دارد، در شروع هر
فصل تصویر آورده شده است.
سازمانبندی کتاب
تقس یمبندی منطقی بین دینامیک ذره )بخش اول( و دینامیک جس م صلب )بخش دوم( حفظ شده است و در هر بخش،
ابتدا سینماتیک و سپس سینتیک بررسی میشود. این آرایش به پیشروی سریع در دینامیک جسم صلب کمک میکند و
مزیت تقدم در معرفی جامع دینامیک ذره را نیز دارد.
در فصل ۱ مفاهیم بنیادی ضروری برای مطالعۀ مکانیک مطرح میشوند.
در فصل ۲ س ینماتیک حرکت ذره در دس تگاههای مختصات مختلف، همچنین موضوعهای حرکت نس بی و حرکت
مقید بررسی میشود.
در فصل ۳ با موضوع سینتیک ذره بر سه روش اصلی تمرکز میشود: نیرو ـ جرم ـ شتاب ) قسمت الف(، کار ـ انرژی
)قسمت ب(، و ضربه ـ اندازهحرکت )قسمت ج(. موضوعات خاصی مانند برخورد، حرکت با نیروی مرکزی، و حرکت نسبی
در کنار هم، در یک بخش کاربردی خاص )قس مت د( جمع ش دهاند و تدریس آنها، نسبت به نظر مدرس و وقت کالس،
اختیاری است. بدینترتیب، توجه دانشجو بیشتر روی این سه روش اصلی سینتیک متمرکز خواهد شد.
فصل ۴ که به سیستمهای ذرات میپردازد، همان اصول حرکت ذرۀ تنهاست و در آن روابط عمومی پیریزی میشود
که اس اس درک دینامیک مدرن اس ت. این فصل نیز شامل موضوعات جریان جرمی پایا و جرم متغیر است، که تدریس
آنها نیز اختیاری است.
در فصل ۵ با عنوان س ینماتیک صفحهای اجس ام صلب، که معادلههای حرکت نسبی و شتاب نسبی مطرح میشوند،
بر حل مس ئله هم از طریق هندس ۀ برداری و هم به روش جبر برداری تأکید میش ود. این دو روش به تقویت مفهوم
ریاضیات برداری کمک میکند.
در فصل ۶ با عنوان س ینتیک اجس ام صل ب، روی معادلههای پایهای که همۀ انواع حرک ت صفحهای از آنها پیروی
میکنند، تأکید زیادی میش ود. همچنین روی تش کیل موازنۀ مستقیم بین نیروها و کوپل ً هایی که عمال وارد میشوند و
برایندهای آنها، ma و Ia ، نیز تأکید خاصی میش ود. به این ترتیب بر س ودمندی اصل لنگر تأکید، و دانش جو به تفکر
مستقیم برحسب آثار دینامیکی برایند تشویق میشود.
فصل ۷ که میتوان آن را اختیاری ش مرد، معرفی اصول دینامیک س هبعدی است که برای حل بسیاری از مسئلههای
متداول حرکت فضایی کافیاند. برای دانش جویانی که قصد دارند کارهای پیش رفتهتری در زمینۀ دینامیک انجام دهند،
فصل ۷ بنیان مس تحکمی را فراهم میکند. حرکت ژیروس کوپی با پیش روش پایا به دو روش بررسی میشود. در روش
اول از ش باهت بین رابطۀ برداره ای نیرو و اندازهحرکت خطی، و رابطۀ بردارهای لنگر و اندازهحرکت زاویهای اس تفاده
میشود. به این ترتیب دانشجو میتواند پدیدۀ چرخشنمایی با پیشروش پایا را درک، و اغلب مسئلههای مهندسی مربوط
به ژیروسکوپ را حل کند، بدون آنکه به مطالعۀ مفصل دینامیک سهبعدی نیاز باشد. در روش دوم معادلههای عمومیتر
اندازهحرکت برای چرخش سهبعدی بهکار گرفته میشود که در آن همۀ مؤلفههای اندازهحرکت منظور شدهاند.
فصل ۸ به ارتعاشات اختصاص دارد. کل این فصل بهویژه برای آن دسته از دانشجویان مهندسی سودمند است که فقط
در درس دینامیک پایه با موضوع ارتعاشات آشنا میشوند.
گش تاورها و حاصلضربهای لختی سطوح در پیوس ت )ب( آورده شده است. پیوست )ج( شامل خالصهای از بعضی مباحث منتخب ریاضیات مقدماتی و همچنین چندین روش عددی برای اس تفادۀ دانش جو در حل مسئلههای کامپیوتری
است. جدولهای سودمند ثابتهای فیزیکی، مرکزوارها و گشتاورهای لختی در پیوست )د( آورده شده است. سپاسگزاری بس یار خرس ندم که در تداوم این مجموعه کتابهای درسی در شصت سال گذشته نقش داشتهام. از آنجا که عالقهمندم در آینده نیز بتوانم بهترین مطالب آموزش را به شما ارائه دهم، از تمامی اظهارنظرها و پیشنهادهای شما استقبال میکنم. ً لطفا نظرات خود را به نشانی اینترنتی edu.vt@kraige ارسال کنید.

۰/۵ (۰ Reviews)

اطلاعات بیشتر

مولف

کریگ، واحدیان

مترجم

ابراهیم واحدیان

تعداد صفحه

512

قطع

رحلی

شابک

9786006190556

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “کتاب مکانیک مهندسی دینامیک | مریام، واحدیان” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

کتاب مکانیک مهندسی دینامیک مریام، واحدیان

کتاب مکانیک مهندسی دینامیک | مریام، واحدیان

۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان (-10%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید