کتاب طراحی سازه‌های فولادی با نرم افزار ETABS2016

۱۹۳,۵۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان (-10%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب طراحی سازه های فولادی با نرم افزار ETABS 2016 مولفین سلطان آبادی، جعفری است که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

کتاب طراحی سازه های فولادی با نرم افزار ETABS 2016 مولفین سلطان آبادی، جعفری

پیشگفتار
با حمد و سپاس از خدای بی‌کران که فرصت و توانی دوباره به ما اعطا نمود تا ویرایش کتاب طراحی سازه‌های فوالدی به روش LRFD را پس از یک سال تالش شبانه‌روزی انجام و خدمت هم‌میهنان گرامی ارائه نماییم. در طی چند سال اخیر که این کتاب چاپ و در اختیار استاتید محترم، مهندسین و دانشجویان گرامی قرار گرفت، نقطه نظرات بسیار مفید و سودمندی به ما منتقل گردید که همین امر سبب تصمیم‌گیری به ویرایش اساسی کتاب حاضر شد.
با توجه به روش طراحی سازه فوالدی که در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ارائه‌شده است، روند اعمال ضوابط آن در نرم‌افزار بسیار مهم خواهد بود. ازآنجاکه شباهت قابل قبولی بین مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامهفوالد امریکا )۱۰-۳۶۰ AISC )وجود دارد و با توجهبهعدموجود آیین‌نامهفوالد ایران در نرم‌افزار، به‌ناچار مجبور به استفاده از آیین‌نامه AISC در نرم‌افزار جهت طراحی خواهیم بود. از طرفی عالوه‌ بر ضوابط عنوان‌شده در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، الزم است ضوابط ارائه‌شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ را جهت طراحی مدنظر قرار دهیم. مؤلفین در این کتاب سعی کرده‌اند که تمامی ضوابط را به‌نوعی به نرم‌افزار معرفی کنند و روند اعمال آن‌ها را نیز به‌صورت گام‌به‌گام در بخش‌های مربوطه ارائه نمایند. ازاین‌رو محوریت و هدف این کتاب این‌گونه است
که همزمان بر روی نکات نرم‌افزاری و نکات آیین‌نامه‌ای و محاسبات دستی که از اهمیت باالیی برخوردار است تأکید دارد. درواقع هدف، آموزشی ً کامال کاربردی است
که خروجی آن نه یک کاربر ً صرفا آشنا به نرم‌افزار و غیر آشنا به نکات محاسباتی و آیین‌نامه‌ای و نه یک کاربر ً صرفا آشنا به محاسبات دستی بدون قابلیت به‌کارگیری نکات آیین‌نامه‌ای و کاربردی در طراحی سازه‌های فوالدی با استفاده از نرم‌افزار است. در این کتاب، آموزش مطالب به‌گونه‌ای است که نیاز دانشجویان و مهندسین عمران جهت طراحی انواع سازه‌های فوالدی به روش LRFD را برطرف می‌نماید. پایه و اساس این اثر به‌گونه‌ای است که برای کلیه مخاطبان با هر سطح علمی)شامل مبتدی‌، متوسط و پیشرفته‌( مناسب است.
در ویرایش دوم با در نظر گرفتن نقطه نظرات اساتید، مهندسین و دانشجویان گرامی تغییرات عمده‌ای در ماهیت کتاب ارائه گردید؛ به‌گونه‌ای که این تغییرات در بیش از ۷۰ درصد از مطالب ویرایش اول به چشم می‌خورد. از عمده تغییراتی که در این ویرایش اعمال شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ .ویرایش کل کتاب بر اساس نرم افزار ETABS2016 که تغییرات زیادی به نسبت ETABS2013 ً خصوصا در بحث طراحی تیرهای کامپوزیت داشته است.
۲ .ارائه توضیحات بیشتر در بخش‌هایی که ممکن است برای خوانندگان ابهام ایجاد کند.
۳ .افزایش شکلهای کاربردی برای فهم بهتر مطالب آیین‌نامه‌ای و نرم‌افزاری
۴ .دسته‌بندی هدفمند مطالب در طی پروژه‌های اجرایی آموزش داده شده
۵ .افزودن مطالب کامل‌تر در مورد طراحی انواع اتصاالت تیر به ستون، اتصاالت مهاربندها برای سطوح شکل‌پذیری معمولی و ویژه، طراحی انواع وصله‌ها در تیرها و ستون‌ها به‌همراه مثال حل شده بر اساس ضوابط آیین‌نامه به همراه جزئیات اجرایی پیشنهادی
۶ .طراحی کف‌ستون‌ها تحت خمش دو محوره به کمک نرم‌افزار قدرتمند طراحی اتصاالت Connection RAM
موارد اشاره شده به طور بسیار اجمالی بیان شده‌اندو در حین مطالعهکتاب می‌توان میزان تغییرات این ویرایش بهنسبت ویرایش اول را مقایسهکرد. با در نظر گرفتن تقاضای مورد نیاز در طراحی سازه‌های فوالدی، مطالب عنوان شده در این ویرایش به شرح زیر می‌باشد.
• در فصل اول کتابخوانندگان مقدمه‌ایبر سازه‌هایفوالدیازمنظرهایمتفاوتمهندسی سازه رامطالعهمی‌کنندکهدر اولین قدممی‌توانددیدمناسبی بهآنها القا نماید.
• در فصل دوم یک ساختمان ۵ طبقه از ابتدا تا انتهای کار طراحی می‌شود. در این فصل ابتدا مسائل مربوط به بارگذاری سازه‌ها بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم نظیر بارهای ثقلی مرده، زنده، بار برف و بارهای جانبی نظیر بار زلزله استاتیکی و بار باد تشریح و سپس به طراحی سازه با اقناع تمامی شرایط آیین‌نامه به‌کمک نرم‌افزار پرداخته می‌شود. در این پروژه سقف سازه از نوع تیرهای کامپوزیت انتخاب شده است که به‌طور مفصل به نحوه طراحی این سقف‌ها توسط نرم‌افزار به روش LRFD پرداخته شده است که در ذیل آن، چالش‌ها و نکات بسیار مهمی ارائه شده که مطالعه آن به تمامی مهندسین طراح پیشنهاد می‌شود.

• در فصل سوم که ازجمله فصل‌های بسیار کاربردی این کتاب می‌باشد، به روند طراحی دستی کلیه المان‌های فوالدی و مقایسه با نتایج نرم‌افزار پرداخته‌ شده است. درواقع این فصل به‌نوعی مباحث مربوط به دروس طراحی سازه‌های فوالدی ۱ و ۲ در دوران کارشناسی را به روش LRFD تشریح خواهد کرد و برای مهندسین و یا حتی دانشجویانی که با روش LRFD آشنایی ندارند این فصل می‌تواند بسیار مفید باشد. خصوصیت بارز این فصل این است که مؤلفین به‌صورت فشرده و ً کامال روان ضوابط طراحی انواع المان‌های سازه‌های به روش LRFD را ارائه کرده‌اند که ً تقریبا مطالب کتاب‌های چند جلدی طراحی سازه‌های فوالدی در یک فصل خالصه و مفید بیان شده است. در این فصل همچنین به نحوه طراحی اتصاالت مفصلی در انواع مختلفی که امروزه در اجرا از آن‌ها استفاده می‌شود به‌صورت گام‌به‌گام و بسیار مفصل پرداخته‌شده است و همچنین در کنار آن به ضوابط مقرر شده در مبحث دهم نیز اشاره‌شده است. این حالت برای طراحی اتصاالت مهاربندها نیز صادق است. همچنین در این فصل به نحوه طراحی وصله‌ها در تیرها و ستون‌ها به‌طور مفصل پرداخته‌شده است. ازجمله ویژگی‌های بارز این فصل می‌توان به طراحی کف‌ستون‌ها در حاالت مختلف و ارائه یک‌ روند گام‌به‌گام، از مرحله برداشت نیرو‌ها در نرم‌افزار تا مرحله ارائه جزئیات اجرایی اشاره کرد که برای حل مشکل خمش‌های دوطرفه در طراحی کف‌ستون‌ها، مراحل گام‌به‌گام نرم افزار Connection RAM نیز آموزش داده شده است.
• فصل چهارم درواقع پروژه ارائه‌شده در فصل دوم را با تغییرات اساسی در سیستم‌های مقاوم جانبی آن تشریح می‌کند. در این فصل از سیستم ترکیبی قاب خمشی با سطح شکل‌پذیری متوسط در یک‌جهتو قاب مهاربندهم‌محور با حد شکل‌پذیری زیاد در جهتدیگراستفاده‌شده استکهبا نکات مهمی در طراحی این‌گونه سازه‌ها آشنا خواهید شد. برای تحلیل جانبی سازه در این فصل از تحلیل دینامیکی استفاده شده است که نکات بسیار مهم و مفهومی در ذیل این روش ارائه شده است.
• در فصل پنجم به نحوه طراحی اتصاالت گیردار به‌طور مفصل و گام‌به‌گام پرداخته‌شده است که بامطالعه آن خواننده قادر به طراحی اتصاالت گیردار با استفاده از نتایج نرم‌افزار خواهد بود. همچنین اتصال گیردار آموزش داده شده از نوع اتصال تقویت نشده جوشی W-WUF می‌باشد که با نکات بسیار جالب با نحوه طراحی این اتصاالت آشنا خواهید شد. همچنین در این فصل به نحوه طراحی اتصاالت مهاربندهای با سطح شکل‌پذیری ویژه پرداخته‌شده است که در آن نکات مهمی نهفته است و مؤلفین سعی کرده‌اند که تمامی نکات را به‌نحو مناسب و گویا ارائه دهند. برای طراحی شکل هندسی ورق اتصال مهاربندهای ویژه نیز روابط هندسی ارائه شده است که با آن می‌توان به‌سادگی این اجزا را مطابق ضوابط آیین‌نامه طراحی نمود.
در این قسمت فرصت را مغتنم می‌شماریم که از کلیه همکارانی که در کارهای نگارشی و ترسیم اشکال کتاب، ما را یاری نموده‌اند تشکر قلبی خودمان را اعالم نماییم. از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش جناب آقای مهندس علی کالنتری که زحمت چاپ و انتشار کتاب را پذیرفته‌اند تقدیر و تشکر خودمان را اعالم نماییم. همچنین از کلیه اساتید محترم، مهندسین طراح و دانشجویان مهندسی عمران که با نقطه‌ نظرات خود ما را در طی این چند سال یاری کرده‌اند که بی‌شک بدون دلگرمی آنها تدوین چنین کتابی که تالش شبانه‌روزی یک ساله مؤلفین را به دنبال داشته است، برای ما میسر نبوده تشکر قبلی خودمان را اعالم نماییم.
در آخر امیدواریم که این کتاب بتواند مجموعه مناسب و مفیدی را فرا راه دانشجویان، مهندسین و متخصصین مهندسی عمران قرار دهد. با توجه به اینکه تالش و زحمت فراوانی جهت ارائه کتاب بی‌نقص و عاری از اشکال شده است ولی همچنان امکان وجود برخی اشکاالت در کتاب خواهد بود. از کلیه کسانی که این کتاب را مورد مطالعه قرار می‌دهند

۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

مولف

رضا سلطان آبادی، احمدرضا جعفری

تعداد صفحه

835

قطع

خشتی

شابک

9786006190341

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “کتاب طراحی سازه‌های فولادی با نرم افزار ETABS2016” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

کتاب طراحی سازه های فولادی با نرم افزار ETABS 2016 | سلطان آبادی ، جعفری

کتاب طراحی سازه‌های فولادی با نرم افزار ETABS2016

۱۹۳,۵۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان (-10%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید