کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE2016

۱۹۸,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان (-10%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE2016 مولفین سلطان آبادی، جعفری است که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE 2016 | سلطان آبادی، جعفری


پیشگفتار

خداوند متعال را شاکریم که فرصتی دوباره به ما اعطا فرمود تا بتوانیم با تالش و کوشش یک‌ساله به‌صورت تمام‌وقت این کتاب که حاصل تجربه طراحی و مطالعات
گسترده مؤلفین است را ارائه کنیم. در کشور عزیزمان مهندسین سازه برای طراحی سقف‌های بتنی و فنداسیون‌ها ً معموال با چالش‌هایی مواجه هستند که در این کتاب سعی شده است با استناد به مراجع معتبر بین‌المللی تا حدودی نیازهای جامعه مهندسی سازه برطرف شود.
در کشورمان ً تقریبا تمامی پروژه‌های ساختمانی و غیرساختمانی به‌کمک نرم‌افزارهای تحلیلی نظیر مجموعه نرم‌افزارهای شرکت CSI تحلیل و طراحی می‌شوند
که البته قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد این نرم‌افزارها و کاربرپسند بودن، بر محبوبیت آنها افزوده است. به‌عنوان یکی از نرم‌افزارهای زیر‌مجموعه همین شرکت، می‌توان به نرم افزار SAFE اشاره کرد که از آن برای طراحی انواع دال‌های بتنی و انواع فنداسیون‌ها استفاده می‌شود. در این کتاب با بهره‌گیری از نسخه ۲۰۱۶ از این نرم‌افزار، به‌طور مفصل به طراحی انواع دال‌ها و فنداسیون‌ها با منظور کردن ملزومات آیین‌نامه‌ای پرداخته شده است.
طراحی دال‌ها و فنداسیون‌ها در نرم‌افزار SAFE ً معموال با چالش‌های زیادی همراه هستند که در این کتاب سعی شده طبق تجربه و با مطالعه گسترده در مراجع معتبر بین‌المللی تا حدودی به رفع این چالش پرداخته شود که با مطالعه آن بتوان بدون ابهام به طراحی انواع دال‌ها نظیر دال‌های متکی بر تیر، دال‌های تخت با کتیبه و یا بدون کتبیه، دال‌های مجوف و دال‌های مشبک و طراحی انواع فنداسیون‌ها نظیر فنداسیون‌های نواری و گسترده اقدام کرد. برای طراحی نیز عالوه‌بر اینکه به نکات نرم‌افزار و مدل‌سازی پرداخته می‌شود، به مسائل آیین‌نامه‌ای نیز به‌تفصیل پرداخته شده است. بحث اصلی این کتاب بر مبنای آیین‌نامه ۱۴-۳۱۸ ACI تهیه شده است که عالوه‌بر آن به کتاب‌های مرجع بین‌المللی در زمینه طراحی سازه‌های بتنی نیز ارجاع داده شده است که خواننده عالقه‌مند قادر به دنبال کردن مباحث تکمیلی در مراجع نیز باشد. به‌طور خالصه مطالب این کتاب به شرح زیر می‌باشد.
۱ -در فصل اول به‌صورت خالصه مقدمه‌ای از انواع سقف‌ها که امروزه از آنها به‌طور گسترده در ساختمان‌های بتنی و فوالدی استفاده می‌شود، بیان شده است.
۲ -فصل دوم به‌طور مفصل به نحوه طراحی دال‌های بتنی متکی به تیرهای بتنی می‌پردازد که عالوه‌بر بحث‌های مهم مدل‌سازی دال‌ها در نرم‌افزار SAFE2016، به مسائل آیین‌نامه‌ای نیز پرداخته شده است. همچنین در این فصل به‌طور مفصل در مورد نحوه کنترل تغییر شکل در دال‌ها پرداخته شده که به‌دلیل عدم وجود منابع داخلی در این زمینه، می‌تواند به‌عنوان یک مرجع از مطالب آن که منطبق بر آیین‌نامه‌ها و مراجع بین‌المللی می‌باشد، استفاده نمود. همچنین به‌طور مفصل به نحوه انجام آنالیز ترک‌خوردگی توسط نرم‌افزار پرداخته شده و در آخر نیز به روابط مربوط به محاسبه ضریب خزش و جمع‌شدگی مطابق آیین‌نامه ۰۸-۲R.209 ACI و کاربرد آن در نرم‌افزار پرداخته می‌شود.
۳ -فصل سوم به نحوه طراحی دال‌های تخت با کتیبه و بدون کتیبه می‌پردازد که در آن به نحوه اعمال ضوابط نیروی جانبی دیافراگم و اعمال آن به دال‌ها به‌کمک نرم‌افزار SAFE2016 پرداخته شده است. همچنین در این فصل به‌طور مفصل به نحوه طراحی کتبیه‌ها در دال‌های تخت پرداخته شده است.
۴ -در فصل چهارم به‌تفصیل به نحوه طراحی دال‌های مجوف پرداخته شده است. در این فصل با تشریح استفاده از دال‌های مجوف و با ارائه روابط و توصیه‌های فنی به نحوه مدل‌سازی صحیح این دال‌ها و اعمال ضوابط و معیارهای پذیرش آنها طبق مراجع در نرم‌افزار پرداخته شده است. همچنین در این فصل عالوه‌بر اینکه به موضوع کنترل برش دو‌طرفه )منگنه‌ای( و رفع مشکل آن به‌کمک آرماتورهای برشی پرداخته می‌شود، به نحوه اعمال نیروی جانبی دیافراگم و طراحی دال برای این نیرو پرداخته شده است. در همین فصل به‌طور مفصل به نحوه طراحی جمع‌کننده )Collectors )و المان‌های لبه‌ای )Chords )پرداخته شده است که عالوه‌بر ارائه روابط و جزئیات پیشنهاد شده در مراجع، به‌طور کامل به‌همراه مثال به طراحی آنها پرداخته شده است.

۵ -در فصل پنجم به نحوه طراحی دال‌های مشبک معروف به Waffle پرداخته شده است. این سقف‌ها که امروزه استفاده از آنها در کشور گسترش پیدا کرده است،
با نکات مدل‌سازی بسیار مهم و کلیدی همراه است که به‌طور مفصل در این فصل به آنها پرداخته می‌شود. همچنین ضوابط آرماتورگذاری در این دال‌ها در آیین‌نامه‌های معتبر مسکوت بوده که برای همین با مطالعه مقاالت علمی پژوهشی و آیین‌نامه‌های معتبر برخی از کشورها ضوابطی ارائه شده است که بسیار در طراحی این نوع سقف‌ها مهم و کلیدی خواهند بود. همچنین جزئیات اجرایی آرماتورگذاری و قالب‌بندی این نوع سقف‌ها نیز در انتهای همین فصل ارائه شده است.

۶ -در فصل ششم به نحوه طراحی پی‌های نواری )مشبک( به‌طور مفصل پرداخته خواهد شد. برای پی‌های‌ نواری بر خالف باور برخی از مهندسین محاسب، با نکات
مدل‌سازی بسیار مهمی مواجه خواهیم بود که در این فصل به‌تفصیل به آنها اشاره شده است. همچنین ضوابط آرماتورگذاری در پی‌های نواری با ابهامات زیادی
همراه است که سعی شده است مهم‌ترین و بهترین آنها را انتخاب و در طراحی از آنها استفاده شود. این فصل عالوه‌بر نکات نرم‌افزاری، با نکات آیین‌نامه‌ای
ً خصوصا در بحث ترکیب بارهای طراحی همراه است که به‌طور مفصل در مورد آنها بحث شده است.
۷ -در فصل هفتم به نحوه طراحی شالوده‌های گسترده که با نکات مهم و کلیدی همراه هستند، پرداخته شده است. در این فصل به نحوه طراحی فنداسیون‌ها با نرم‌افزار SAFE2016 با آنالیز دینامیکی پرداخته شده است که ً معموال برای برخی از مهندسین محاسب با ابهاماتی همراه می‌باشد، که با استدالل‌های قوی به این ابهامات پرداخته شده است. در این فصل به‌طور کامل به نحوه مدل‌سازی شمع‌ها در فنداسیون‌ها و انواع روش‌های مدل‌سازی آنها نیز پرداخته شده است
که یکی از خصوصیات بارز این فصل به شمار می آید. همچنین در سازه‌های بتنی که با دیوار برشی همراه هستند ً معموال ابهامات زیادی برای مهندسین جهت مدل‌سازی دیوارها وجود دارد که در این فصل با دالیل مناسب به صحیح‌ترین روش مدل‌سازی دیوارهای برشی در مدل فنداسیون پرداخته شده است که در ذیل آن، نکات قابل توجهی وجود دارد.
۸ -در فصل هشتم که آخرین فصل این کتاب نیز می‌باشد، به طراحی یک پی نواری که مربوط به سازه فوالدی است پرداخته شده است. پی‌های مربوط به سازه‌های
فوالدی با نکات آیین‌نامه‌ای خاص نظیر طراحی فنداسیون‌ها برای ترکیب بارهای تشدیدیافتههمراههستندکهدر این فصل به‌طور مفصل بهآن پرداخته شده است.
امید است مطالب ارائه شده در فصول مختلف این کتاب، بتواند با راه حل‌ها و روش‌های ارائه شده، ابهامات و چالش‌های پیش روی مهندسین محاسب و حتی دانشجویان مهندسی عمران را بر طرف نماید.
در این قسمت فرصت را مغتنم می‌شماریم و از کلیه همکارانی که در کارهای نگارشی و ترسیم اشکال کتاب، ما را یاری نموده‌اند، سپاس بیکران خودمان را اعالم نماییم. همچنین الزم است از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش؛ جناب آقای مهندس علی کالنتری که زحمت چاپ و انتشار کتاب را پذیرفته‌اند نیز تقدیر و
تشکر خودمان را اعالم کنیم. از کلیه اساتید محترم، مهندسین طراح و دانشجویان مهندسی عمران نیز که با نقطه‌نظرات خود، ما را در طی این چند سال یاری کرده‌اند
بینهایت سپاسگزاریم؛ که بی‌شک بدون دلگرمی آنها تدوین همچین کتابی که تالش شبانه‌روزی یک‌ساله مؤلفین را به دنبال داشته است، برای ما میسر نبوده است.
و در آخر امیدواریم که این کتاب بتواند مجموعه مناسب و مفیدی را فرا راه دانشجویان، مهندسین و متخصصین مهندسی عمران قرار دهد. علی‌رغم اینکه تالش و زحمت فراوانی جهت ارائه کتابی کم‌نقص و با کمترین اشکال شده است ولی همچنان امکان وجود برخی اشکاالت در کتاب خواهد بود. از کلیه کسانی که این کتابرا مورد مطالعه قرار می‌دهند

۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

مولف

رضا سلطان آبادی، احمدرضا جعفری

تعداد صفحه

554

قطع

خشتی

شابک

9786008876533

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE2016” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE 2016 سلطان آبادی، جعفری

کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE2016

۱۹۸,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان (-10%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید