کتاب شبکه صنعتی پروفیباس جلد دوم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب شبکه صنعتی پروفیباس جلد دوم مولف: سعید اسفندیارپور است. که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب (جلد 1 و 2)

PDF پیشگفتار کتاب

دسته‌بندی: برچسب:

کتاب شبکه صنعتی پروفیباس جلد دوم | اسفندیارپور

پیشگفتار مؤلف
امروزه پیشرفت دانش و فناوری با چنان شتابی در حال حرکت است که همه پژوهشگران و متخصصان را مجبور میسازد تـا بهطور مداوم نسبت به روزآمد کردن اطلاعات خود اقدام نمایند. ایـن تحـول در زمینـه فنـاوریهـای مـرتبط بـا تجهیـزات الکترونیکی از همه محسوستر است، بهطوریکه آثار آن نهتنها در صنعت بلکـه در زنـدگی روزمـره نیـز فـراوان بـه چـشم میخورد.
در عرصه سیستمهای کنترل صنعتی سالهاست که موضوع شبکههای صنعتی مطرح و کاربردی شده است و روزبـهروز گسترش مییابد. پروفیباس یکی از شبکههای صنعتی معروف است که همراه با سیستمهـای کنترلـی سـاخت زیمـنس بـه صنایع داخلی کشور ما پا گذاشته و درحد زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. از اینرو آشـنایی بـا جزئیـات ایـن شـبکه در فازهای مختلف طراحی، نصب، راهاندازی و بهرهبرداری برای مهندسان کنترل و ابزاردقیق اجتنابناپذیر است. بـدیهی اسـت پژوهشگران عرصه دانشگاه نیز بدون شناخت ویژگیهای این شبکه نخواهند توانست در زمینـه بهینـهسـازی سیـستمهـای کنترل صنایع داخلی طرحی ارائه نمایند.
خوشبختانه اولین مرجع فارسی در زمینه شبکه پروفیباس چند سال قبل توسط آقای مهندس محمدرضا ماهر منتـشر، و مشکلگشای بسیاری از دستاندرکاران اتوماسیون صنعتی شد، ولی تقاضای روزافزون کاربران برای اطلاعـات و جزئیـات بیشتر در این زمینه اینجانب را به تهیه کتابی جامع در زمینه پروفیباس ترغیـب کـرد. تهیـه ایـن کتـاب بـا اسـتقبال آقـای مهندس ماهر نیز روبهرو شد و ایشان بسیاری از دستنوشتهها و مطالب آموزشـی خـود را در اختیـار اینجانـب قـرار دادنـد و درعین حال کار ویرایش فنی و نظارت علمی آن را به عهده گرفتند تا در نهایت پس از حـدود دو سـال تحقیـق و پـژوهش، نتیجه کار در دو جلد ارائه شد. در اینجا جا دارد که از زحمات ایشان برای نظارت و ویرایش دقیق و دلسوزان ه تمام فصلهای کتاب صمیمانه کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
این مجموعه در دو جلد و هفده فصل ارائه شده است. بعضی از مطالب عنوان شده در کتاب کاملاً جدید هستند، ماننـد فصلهای پیکربندی درایو روی پروفیباس، عیبیابی در پروفیباس، پیکربندی ۱۲۰۰-S7 در پروفیبـاس و PA-Profibus . از دیگر خصوصیات کتاب میتوان به مثالهای متعدد و کاربردی که در هر فصل آورده شده است اشاره کرد. معرفـی کامـل سختافزارهای مورد استفاده در پروفیباس اعم از تجهیزات ساخت زیمنس و سازندگان دیگر از ویژگیهای دیگر این کتاب است. تمام نرمافزارهای مورد استفاده کتاب در DVD همراه کتاب عرضه شده است.

۰/۵ (۰ Reviews)

اطلاعات بیشتر

مولف

سعید اسفندیارپور

تعداد صفحه

480

قطع

وزیری

شابک

9786006190280

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “کتاب شبکه صنعتی پروفیباس جلد دوم” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید