کتاب سیستم عامل ربات ROS

۷۶,۵۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب سیستم عامل ربات ROS مولف: علیرضا عبدالکریمی است. که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

دسته‌بندی: برچسب:

کتاب سیستم عامل ربات ROS | عبدالکریمی

سپاس خدای را که اول و آخر وجود است بیآنکه اولی به او پیشی گیرد و آخری پس از او باشد.
امروزه در عصری قرار گرفتیم که علم و تکنولوژی به سـرعت در حال افزایش و پیشـرفت است و چندی طول نـخواهد کشـید رسـیدن به نـقطهای که در آن، علم هر ثانیه دوبرابر میشود. از آنجا که انسانها وظــیفه افزایش علم را برعهــده دارند، بــاید تا حد امــکان بر گذشـته و حـال علمـی کـه قصـد افزایـش آن را دارند مسـلط باشـند. برای اینکه عمر بشـر به فرا گیری علوم گذشته قد دهد، با افزایش روزافزون علوم، هر علم به شاخههای کوچکتر تقسـیم میشـود و افـرادی کـه در یـک شـاخه خـاص فعالیـت میکننـد بـه جـز در مـواردی خاص نیازی به فرا گیری علوم سـایر شـاخهها را ندارند. هرچه علم بیشـتر پیشـرفت کند، هـر شـاخه نیـز به تعدادی زیرشـاخه تقسـیم میشـود و تعـداد آنها افزایـش مییابند. برای مثال در گذشـته علم رباتیک به سـه شـاخه اصلی تقسـیم میشد، الکترونیک، مکانیک و برنامهنویسی. اما امروز این علم به قدری گسترده شده است که تنها علم کامپیوتر آن را نمیتـوان بهطـور کامـل فرا گرفـت. زمینههـای کامپیوتـر و برنامهنویسـی رباتیـک روزبهروز در حـال گسـترش اسـت، در حـدی کـه ا گـر شـخصی بخواهـد یـک برنامـه کامـل یـک ربات حرفـهای را بـه تنهایـی بنویسـد، بایـد چندیـن سـال از وقتـش را صـرف نوشـتن آن برنامـه کنـد. از آنجـا کـه در برنامهنویسـی رباتیـک روزبـهروز شـاخههای جدیدی به وجـود میآید، افرادی هستند که به صورت تخصصی وقت خود را بر روی فعالیت در یک شاخه خاص میگذارنـد. بـرای مثـال یـک گـروه بـر روی الگوریتمهـای مسـیریابی کار میکنـد و یـک تیـم دیگـر الگوریتمهـای پـردازش تصویـر جدیـدی تولیـد میکنـد. حـال ا گر کسـی بخواهد برنامـه رباتـی را بنویسـد کـه مسـیریابی و پـردازش تصویـر را بـا هـم انجـام دهـد، بایـد از الگوریتمهای نوشـته شـده دیگران اسـتفاده کند و در صورت رایگان نبودن آنها، هزینه الگوریتمهـا و برنامههـا را پرداخـت کنـد. چندیـن سـال اسـت کـه ایـن کار یعنـی اسـتفاده از ۱ بـه برنامههـا و الگوریتمهـای دیگـران در برنامـه خـود، از طریـق اضافـه کـردن کتابخانـه ۱ .کتابخانه یا library به مجموعه کدهایی گفته میشود که توسط دیگران نوشته شدهاند تا سایر افراد بتوانند با  سیستم عامل ربات ROS محیـط برنامه نویسـی انجـام میشـود. امـا الزمـه این کار سـازگار بـودن کتابخانـه با محیط برنامه نویسی و تنظیمات آن است. برای همین ممکن است یک کتابخانه برای بسیاری از محیطهـای برنامهنویسـی سـازگار نباشـد. از طرفـی دیگر اضافه کردن یـک کتابخانه به محیط برنامهنویسـی همیشـه آسـان نیسـت و حتی ممکن اسـت به دلیل ناسـازگاری دو یا چند کتابخانه با یکدیگر، نتوان از آنها در یک محیط برنامه نویسی استفاده کرد. برای حل این قبیل مشکالت الزم است که یک استاندارد برای برنامهنویسی رباتها وجـود داشـته باشـد کـه در قالـب آن، برنامههـا و کتابخانههـای مختلـف بتواننـد بـدون دشـواری یـا ناسـازگاری بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار کننـد. بـه همیـن منظـور نرمافـزاری بـا نام ۱ نوشته شده است که برنامههای مختلف میتوانند با استفاده از آن اطالعات خود را
ROS در محیـط ردوبـدل کننـد. از آنجـا کـه ROS یـک برنامـه خـوب و یـک اسـتاندارد کـم نقص جهانی است، برنامههای بسیار زیادی تحت آن نوشته شده است که میتوان آنها را به صورت سریع و آسان به برنامه خود متصل و از آنها در برنامه خود استفاده کرد. اضافه کردن آنها به برنامه خود، از قابلیتهای آنها استفاده کنند.
.ربات عامل سیستم: Robot Operation System .1

۰/۵ (۰ Reviews)

توضیحات تکمیلی

مولف

علیرضا عبدالکریمی

تعداد صفحه

412

قطع

وزیری

شابک

9786008876595

ناشر

نگارنده دانش

بررسی خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

سوالی دارید؟ پیام دهید