کتاب تحلیل سیستم های قدرت با ETAP

۱۱۷,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب تحلیل سیستم های قدرت با ETAP مولف: سعید احمدیان است. که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

دسته‌بندی: برچسب:

کتاب تحلیل سیستم های قدرت با ETAP | احمدیان

پیشگفتار مؤلف
نرمافزار ETAP یکی از نرم قدرتمندافزارهای و در عین حال انعطافپذیر در تحلیل سیستمهای قدرت است که بـه کـاربر
امکان انجام هر گونه تحلیل لازم را می دهد و میتوان از آن هم برای فهم و درک بهتـر دروس مهندسـی بـرق، گـرایش
قدرت، استفاده کرد، و هم با رویکردی صنعتی، پاسخگوی تمامی محاسبات لازم به وسیله یک مهندس طراح، بـرای یـک
سیستم قدرت واقعی بود. به طور کلی این نرم افزار دارای قابلیتهای اجـرای محاسـبات پخـش بـار متعـادل و نامتعـادل و
همچنین پخش بار بهینه؛ اجرای محاسبات اتصال کوتاه در استانداردهای مختلف و نیـز محاسـبات تخلیـه قـوس و رسـم
نمودارهای مرتبط؛ محاسبات هماهنگی تجهیزات مختلف حفاظتی از قبیل رلهها، فیوزهـا، ریکلوزرهـا و غیـره؛ محاسـبات
آنالیز هارمونیکی، اسکن فرکانسی و طراحی فیلترها؛ محاسبات طراحی سیستم زمین، خازنگذاری بهینه و … است.
این کتاب شامل ۹ فصل است که در هر فصل یک تحلیل مخصوص ارائه شده و کاربر پیش از استفاده از ن ـرمافـزا ،ر
ابتدا با تحلیل و سپس با نحوه پیاده سازی آن آشنا میشود. در فصل ۱ ،نرم افزار و بخشهای مختلف آن معرفی شده است.
در فصل ۲ ،عناصر پرکاربرد سیستمهای قدرت و نیز نکات فنی هر المان، ارائه شده و در مورد هر المان سعی شده است تا
اطلاعات فنی و کاربردی آن بهصورت جدول در اختیار کاربر قرار بگیرد. در فصل ۳ با نحوه انجـام محاسـبات پخـش بـار
متعادل و نامتعادل، سایزینگ کابل ها و ترانسفورماتورها آشنا میشویم. در فصل ۴ محاسبات اتصال کوتاه و نحوه به دسـت
آوردن جریانهای انواع خطاها هم در نرمافزار و هم بهصورت دستی و کاربردی و مطـابق بـا اسـتاندارهای ANSI و IEC
بیان شده و ضمن توضیح نحوه سایزینگ کلیدهای قدرت، کاربر با نحوه انجـام محاسـبات تخلیـه قـوس (Flash Arc (و
تعیین فواصل مجاز آشنا میشود. در پایان فصل نیز مباحث مربوط به NGR سایزینگ و مقاومت نقطـه نـول بیـان شـده
است. در فصل ۵ با المانهای حفاظتی سیستم قدرت و نحوه پیاده سازی آنها در نرم افـزار آشـنا مـیشـویم و ضـمن بیـان
مباحث مربوط به هماهنگی رلهها و فیوزها با یکدیگر در قالب مثال هـای عملـی، تمـامی نکـات مربوطـه را در نـرم افـزار
پیادهسازی کرده و هماهنگی را بهازای انواع خطاهای فاز و زمین در نـرمافـزار مـیسـنجیم و تنظیمـات لازم را بـهدسـت
میآوریم. در فصل ۶ ،راهاندازی موتورها در دو حالت استاتیکی و دینامیکی و نیز مبانی حفاظت موتورها توضیح داده شده و
موارد مربوطه را در نرمافزار پیادهسازی کردهایم. در فصل ۷ هارمونیک ها و المانهای غیرخطی در سیستم قـدرت توضـیح
داده شده و این المانها وبخشهای مختلف آنها را در نرم افزار شرح دادهایم. همچنین در مـورد پخـش بـار هـارمونیکی و
طراحی انواع فیلترها توضیحات لازم را ارائه کرده و با ذکر مثال به طراحی فیلترهای هارمونیکی پرداخته ایم؛ در پایـان نیـز
مفهوم رزونانس در سیستم قدرت و اسکن فرکانسی معرفی میشود. در فصل ۸ نحوه اجرای محاسـبات طراحـی سیـستم
زمین بیان میشود و در فصل ۹ نیز یک پروژه نمونه برای انجام تحلیلهای مختلف آمده . است
در طی مدت نگارش این کتاب، همواره از راهنمایی اساتید و همکاران عزیز بهره جستهام و برخود لازم می دانم از
این بزرگواران مخصوصاً جناب دکتر حسین عسگریان ابیانه، دکتر سید حسین حـسینیان، دکتـر بهـروز وحیـدی و نیـز
همکاران محترم در پژوهشگاه نیرو و دوستان عزیزم از جمله مهندس آرش آذرنوش، مهندس داوود فرهمند، مهنـدس
پدرام ماجدیفر، مهندس سجاد لک و سرکار خانم مهندس هدی ثامنی تشکر و قدردانی میکنم.
در پایان ضمن تشکر از مهندس علی کلانتری مدیر نشر نگارنده دانش و سایر همکاران در انتشارات از جمله جنـاب
آقای نادر کثیری و سرکار خانم فاطمه حاتمی و خانم عصمت رمضانی تقدیر و تشکر میکنم.
سعید احمدیان

۰/۵ (۰ Reviews)

توضیحات تکمیلی

مولف

سعید احمدیان

تعداد صفحه

664

قطع

وزیری

شابک

9786006190372

ناشر

نگارنده دانش

بررسی خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

سوالی دارید؟ پیام دهید