کتاب اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهدارنده مایع

۲۲,۵۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهدارنده مایع مولف: مهران سیدرزاقی است که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

کتاب اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهدارنده مایع | رزاقی

مخازن استوانه ای فوالدی نگهداری مایع بخش مهمی از بسیاری از مجتمعهای صنعتی هستند. این گونه سازهها در ابعاد گوناگون در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی و صنایع شیمیایی یافت میشوند. در بسیاری از موارد بهرهبرداری از مجتمع صنعتی بسیار وابسته به عملکرد مخازن است به گونهای که در صورت آسیب دیدن مخازن ممکن است بهرهبرداری از تمام یا بخشی از مجتمع صنعتی متوقف شود. بر این اساس آسیبدیدگی مخزن میتواند منجر به قطع یا کاهش فعالیت مجتمع صنعتی مورد نظر گردد. عالوه بر این در بسیاری از موارد مخزن برای نگهداری مواد خطرزا )سمی، قابل اشتعال یا انفجار( مورد استفاده قرار میگیرد و نشت این گونه مواد در اثر آسیبدیدگی مخزن میتواند سبب آسیبهای زیست محیطی و انسانی شدید شود. بر این اساس عملکرد سازهای مناسب مخازن در شرایط بارگذاری مختلف بسیار ضروری است. زلزله به عنوان یکی از موارد مهم ایجاد کننده آسیب در مخازن فوالدی نگهداری مایع شناخته شده است. موارد قابل توجه آسیبدیدگی مخازن در زلزله ً های گذشته و بعضا پیامدهای شدید ناشی از آنها توجه متخصصان و پژوهشگران مختلفی را به عملکرد لرزهای این سازهها جلب کرده است. به همین دلیل در نواحی لرزهخیز طراحی لرزهای مخازن جدید امری ضروری به شمار میآید. عالوه بر این در ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای تأسیسات صنعتی ً مخازن معموال مورد توجه ویژه متخصصان و بهرهبرداران قرار میگیرند. سیر تکامل و تغییرات سریع ضوابط طراحی لرزهای مخازن نگهداری مایع در آییننامههای مختلف، از یک سو بیانگر توجه مراجع ذیربط به اهمیت عملکرد لرزهای مخازن است و از سوی دیگر نشان دهنده این امر است که به دلیل پیچیدگی رفتار لرزهای مخازن همچنان نیاز به انجام پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب برای تحلیل و طراحی لرزهای مخازن وجود دارد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که طراحی و ارزیابی لرزه ً ای مخازن عمال فعالیتی میان رشتهای است و به تخصصهایی مهندسی سازه، مهندسی مکانیک و مهندسی فرآیند نیاز دارد. هر یک از این تخصصها از جنبهای با طراحی مخازن روبرو میشوند؛ که این امر خود بر پیچیدگی و نیز اهمیت درک دقیق طراحی لرزهای مخازن میافزاید.

کتاب پیش رو سعی دارد با سادهترین بیان ممکن به مسأله اثر زلزله بر مخازن استوانهای فوالدی نگهداری مایع بپردازد. این کتاب در شش فصل تنظیم شده است. فصل اول اختصاص به آشنایی با مخازن دارد. در این فصل ضمن بررسی انواع مخازن به معرفی اجزای اصلی و فرعی مخازن پرداخته میشود. فصل دوم به بررسی رفتار و عملکرد لرزهای مخازن میپردازد. در این فصل ضمن بررسی رفتار لرزهای مخازن آسیبهای ایجاد شده در مخازن در زلزلههای گذشته مرور میشود. فصل سوم اختصاص به مدلسازی مخازن در برابر زلزله دارد. در این فصل مبانی تئوری مورد نیاز برای طراحی لرزهای مخازن مرور میشوند. قسمت عمده ضوابط طراحی لرزهای مخازن در فصل چهارم ارائه میشوند. ضوابط ارائه شده ً در این فصل عمدتا مربوط به طراحی پوسته هستند. طراحی لرزهای سایر اجزا از جمله مهار مکانیکی در فصل پنجم ارائه میشود. در فصل ششم مبانی ارزیابی آسیبپذیری لرزهای مخازن ارائه شده است و ضمن بیان اصول روشهای ارزیابی چشمی و کمی، مروری بر منحنیهای شکنندگی موجود در زمینه عملکرد لرزهای مخازن شده است.
مبنای این کتاب در بخش طراحی لرزهای مخازن، ضوابط آییننامه طراحی لرزهای تأسیسات و سازههای صنعت نفت )نشریه ۰۳۸ )است. هرچند تالش شده تمامی ضوابط طراحی لرزهای آن نشریه که مرتبط با مخازن میباشند در این کتاب ارائه شوند، این کتاب به هیچ وجه نمیتواند به عنوان جایگزین برای آیین نامه مذکور در نظر گرفته شود. این کتاب میتواند به عنوان مرجعی مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی سازه و زلزله باشد. عالوه بر این مهندسانی که تمایل به فعالیت در زمینه طراحی لرزهای و یا ارزیابی آسیبپذیری لرزهای مخازن دارند از این کتاب میتوانند به عنوان راهنما استفاده نمایند. در فصلهای چهارم و پنجم مثالهای متنوعی طرح و حل شدهاند. در طرح مثالها سعی شده است که جنبهها و زوایای مختلف و خاصی که ممکن است طراحان در زمان طراحی لرزهای با آن روبرو شوند مورد توجه قرار گیرند.
در پایان الزم میدانم از تمامی افرادی که به نحوی اینجانب را در تهیه این کتاب یاری دادهاند تشکر نمایم. عامل آشنایی و عالقمندی من به عملکرد لرزهای مخازن استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ساسان عشقی بودهاند. بخش بزرگی از آموختههای نگارنده در زمینه اثر زلزله بر مخازن نگهداری مایع از محضر این استاد ارجمند کسب شده است. از تمامی همکاران ارجمندم در کمیته تدوین و بازنگری نشریه ۰۳۸ سپاسگزارم. همچنین الزم است از دانشجویان پویای کارشناسی ارشد و دکترای خود که در طول سالهای گذشته به گونههای مختلف با اینجانب در زمینه اثر زلزله بر مخازن همکاری داشته اند سپاسگزاری نمایم. از آقایان مهندس علی توکلی جورابی، مهندس هومن فیلی، مهندس سروش رئوف و مهندس سینا میالدی دانشجویان دوره دکترای مهندسی سازه و زلزله که بازبینی متن اولیه این کتاب را پذیرا شدند سپاسگزارم. همچنین الزم است از دوست و همکار عزیزم آقای مهندس سهیل سروشنیا، آقای مسعود نیری و انتشارات وزین نگارنده دانش و تمامی کارکنان این انتشارات که زمینه نشر این کتاب را فراهم آوردند قدردانی نمایم.

۰/۵ (۰ Reviews)

توضیحات تکمیلی

مولف

مهران سیدرزاقی

تعداد صفحه

112

قطع

وزیری

شابک

9786008876007

ناشر

نگارنده دانش

بررسی خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

سوالی دارید؟ پیام دهید