انتخاب برگه

فیلم آموزشی هیدرولوژی پیشرفته کنکور دکتری عمران

۲۰۰,۰۰۰ تومان

محصول حاضر فیلم آموزش هیدرولوژی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران، گرایش مدیریت منابع آب) از پکیج فیلم آموزش آمادگی آزمون دکتری عمران می‌باشد، فیلم آموزشی توسط اساتید موسسه آموزشی-مهندسی 808 (مجری دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری) تهیه و توسط فروشگاه سازه پلاس برای خرید پستی یا دانلودی ارائه شده است.

شناسه محصول: Shop22-10 دسته:

توضیحات

ویژگی‌های فیلم آموزشی هیدرولوژی پیشرفته کنکور دکتری عمران:

  1. پاسخ همه سوالات هیدرولوژی مهندسی پیشرفته کنکور دکتری ادوار گذشته
  2. توضیح مفهومی با ارائه روان مطالب
  3. استفاده از اشکال فروان برای درک و انتقال بهتر مفاهیم
  4. استفاده از مثال های متعدد جهت درک مفاهیم
  5. بکارگیری مراجع فارسی (و انگلیسی) معروف و مدنظر طراحان کنکور (بیش از سه مرجع)

هیدرولوژی پیشرفته

پیشنمایش:


آمادگی کنکور دکتری عمران | گرایش مدیریت منابع آب

سرفصل‌های دوره:

۱- فصل اول: مقدمه

۱-۱ توازن هیدرولوژیکی

۲-۱ اتمسفر و خصوصیات آن

۱-۲-۱ پدیده وارونگی هوا

۲-۲-۱ دمای نقطه شبنم

۳-۲-۱ رطوبت هوا

۳-۱ باد

۴-۱ پدیده تغییر اقلیم

۵-۱ خشکسالی

۱-۵-۱ آزمون دنباله‌ها

۲-۵-۱ زنجیره مارکوف

۲- فصل دوم: نزولات جوی

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ اندازه‌گیری نزولات جوی

۱-۲-۲ باران‌سنجی

۱-۱-۲-۲ انواع باران‌سنج‌ها

۱-۱-۱-۲-۲ باران‌سنج‌های ساده

۲-۱-۱-۲-۲ باران‌سنج‌های ثبات

۲-۱-۲-۲ محل نصب باران‌سنج‌ها

۳-۱-۲-۲ تعداد بهینه بارانسنج‌ها

۲-۲-۲ برف‌سنجی

۳-۲ مشخصات بارش

۱-۳-۲ میانگین زمانی بارش

۲-۳-۲ فراوانی وقوع بارش (دوره بازگشت بارش)

۳-۳-۲ احتمال وقوع بارش

۱-۳-۳-۲ فرمول کالیفرنیا

۲-۳-۳-۲ فرمول هیزن

۳-۳-۳-۲ فرمول ویبول

۴-۳-۲ حداکثر بارش محتمل (PMP)

۵-۳-۲ باران طرح

۴-۲ منطقه‌ای نمودن داده‌های نقطه‌ای بارش

۱-۴-۲ روش میانگین ریاضی

۲-۴-۲ روش تیسن

۳-۴-۲ روش خطوط همباران

۵-۲ روابط بین خصوصیات بارندگی

۱-۵-۲ رابطه بین شدت و مدت بارش (ID)

۲-۵-۲ رابطه بین شدت-مدت-دوره بازگشت

۳- فصل سوم: بیلان آبی

۱-۳ مقدمه و کلیات

۲-۳ معادله بیلان آب

۳-۳ تبخیر

۱-۳-۳ تبخیر از سطح آب

۱-۱-۳-۳ روش های تجربی

۱-۱-۱-۳-۳ قانون دالتون

۲-۱-۱-۳-۳ فرمول مایر

۲-۱-۳-۳ روش های تحلیلی

۱-۲-۱-۳-۳ روش بیلان آب

۲-۲-۱-۳-۳ روش بیلان انرژی

۳-۲-۱-۳-۳ روش انتقال جرم

۳-۱-۳-۳ روش تشت تبخیر

۲-۳-۳ تبخیر از سطح برف

۴-۳ نفوذ

۱-۴-۳ معادله گرین-امپت

۲-۴-۳ معادله هورتون

۳-۴-۳ معادله هولتن

۴-۴-۳ معادله فیلیپ

۵-۴-۳ اندیس‌های نفوذ

۱-۵-۴-۳ اندیس فی

۲-۵-۴-۳ اندیس دابلیو

۵-۳ برگاب

۶-۳ چالاب

۴- فصل چهارم: حوضه‌های آبریز

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ مشخصات حوضه‌های آبریز

۳-۴ مشخصات آبراهه های حوضه‌های آبریز

۴-۴ زمان تمرکز

۵- فصل پنجم: تحلیل بارش-رواناب

۱-۵ کلیات

۲-۵ رواناب سطحی

۱-۲-۵ ارتفاع رواناب

۲-۲-۵ حداکثر دبی رواناب

۱-۲-۲-۵ روش منطقی (استدلالی)

۲-۲-۲-۵ روش SCS

۳-۲-۲-۵ روش مک مت

۳-۲-۵ منحنی تداوم جریان

۳-۵ هیدروگراف

۱-۳-۵ اجزای هیدروگراف

۲-۳-۵ هیدروگراف واحد (UH)

۱-۲-۳-۵ اشتقاق (استخراج) هیدروگراف واحد

۱-۱-۲-۳-۵ بارش ساده

۲-۱-۲-۳-۵ بارش مرکب

۲-۲-۳-۵ تعیین هیدروگراف واحد با تداوم‌های گوناگون

۱-۲-۲-۳-۵ روش تأخیری

۲-۲-۲-۳-۵ منحنی S

۳-۲-۳-۵ هیدروگراف واحد لحظه ای (IUH)

۱-۳-۲-۳-۵ اشتقاق IUH از روی منحنی S

۲-۳-۲-۳-۵ مدل نَش (Nash)

۳-۳-۲-۳-۵ مدل کلارک

۴-۳-۲-۳-۵ استفاده از تبدیل لاپلاس

۴-۲-۳-۵ هیدروگراف واحد مصنوعی

۱-۴-۲-۳-۵ روش اشنایدر

۲-۴-۲-۳-۵ روش NRCS

۳-۴-۲-۳-۵ روش هیدروگراف واحد مثلثی مصنوعی

۶- فصل ششم: روندیابی جریان

۱-۶ مقدمه و کلیات

۲-۶ روندیابی هیدرولوژیکی (متمرکز)

۱-۲-۶ روندیابی به روش مخزن تراز

۲-۲-۶ روندیابی در رودخانه به روش ماسکینگهام

۳-۶ روندیابی هیدرولیکی (توزیعی)

۱-۳-۶ تقریبات تفاضلات محدود

۱-۱-۳-۶ روش صریح

۲-۱-۳-۶ روش ضمنی

۷- فصل هفتم: تحلیل و مدلسازی آماری و سری‌های زمانی

۱-۷ مقدمه و کلیات

۲-۷ توابع توزیع احتمال

۳-۷ تحلیل فراوانی

۴-۷ تخمین پارامترهای توزیع‌های آماری

۱-۴-۷ روش گشتاورها

۲-۴-۷ روش درست‌نمایی حداکثر

۵-۷ آزمون‌های آماری

۱-۵-۷ آزمون نرمال بودن سری زمانی

۱-۱-۵-۷ آزمون Chi square

۲-۱-۵-۷ آزمون چولگی

۲-۵-۷ آزمون‌های نیکویی برازش

۱-۲-۵-۷ آزمون Chi square

۲-۲-۵-۷ آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (K-S)

۳-۵-۷ آزمون‌های استقلال زمانی

۱-۳-۵-۷ آزمون اندرسون

۲-۳-۵-۷ آزمون نقطه بازگشت

۳-۳-۵-۷ آزمون تناوب‌نگار تجمعی

۴-۵-۷ آزمون کفایت طول داده‌ها

۶-۷ ریسک

۷-۷ سری‌های هیدرولوژیکی

۸-۷ آماده‌سازی اطلاعات

۱-۸-۷ تفاضل‌گیری

۲-۸-۷ رفتار تناوبی

۳-۸-۷ نرمال کردن

۱-۳-۸-۷ تبدیل لگاریتم

۲-۳-۸-۷ تبدیل نمایی

۳-۳-۸-۷ تبدیل باکس-کاکس

۴-۳-۸-۷ تبدیل یو-جانسون

۹-۷ مدلسازی سری های زمانی

۱-۹-۷ مدل‌های AR

۱-۱-۹-۷ پارامتر ثابت

۲-۱-۹-۷ پارامتر متغیر

۲-۹-۷ مدل‌های ARMA

۳-۹-۷ مدل‌های ARIMA

۱-۳-۹-۷ آریمای ساده

۲-۳-۹-۷ آریمای مکثر

۴-۹-۷ کنترل شرایط مانایی و معکوس‌پذیری

۵-۹-۷ مدل‌های چندمتغیره و شکننده

۱-۵-۹-۷ مدل‌های چندمتغیره

۲-۵-۹-۷ مدل‌های شکننده

۰/۵ (۰ Reviews)

توضیحات تکمیلی

استاد

مدت زمان (ساعت)

20

نحوه دریافت

"دانلودی در ایمیل" یا "پست پیشتاز"

ناشر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فیلم آموزشی هیدرولوژی پیشرفته کنکور دکتری عمران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع چت
1
چت واتساپ
سلام، پشتیبانی سازه پلاس هستم، اگر سوالی دارید، لطفا پیام کامل بزارید و منتظر پاسخ بمانید.
Powered by