انتخاب برگه

مجموعه فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد

۵۰۰,۰۰۰ تومان

محصول حاضر “مجموعه فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد” از پکیج فیلم آموزشی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران می‌باشد. فیلم آموزشی توسط اساتید موسسه آموزشی-مهندسی 808 (مجری دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری) تهیه و توسط فروشگاه سازه پلاس برای خرید پستی / یا دانلودی ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر و تهیه زیرمجموعه‌ها در پایین صفحه

شناسه محصول: Shop29-18 دسته: ,

توضیحات

پیشنمایش مجموعه:


زیرمجموعه‌های فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد:

Shop29-13 قسمت اول: تعاریف اولیه سیال (مشاهده رایگان)

Shop29-14 قسمت دوم: مشخصات سیال (قیمت ۱۲ هزارتومان)

Shop29-15 قسمت سوم: تعاریف اولیه سیال و مشخصات سیال به همراه حل تست سوالات کنکوری (قیمت ۴۵ هزارتومان)

Shop29-16 قسمت چهارم: معادلات استاتیک سیالات و قوانین مانومترها (قیمت ۱۱ هزارتومان)

Shop29-17 قسمت پنجم: نیروی هیدرواستاتیک وارد به سطوح مختلف (قیمت ۲۲ هزارتومان)

Shop29-27 قسمت ششم فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک، قسمت ششم:‎ نیروی هیدرواستاتیک ناشی از سیال ساکن تراکم ناپذیر به سطوح منحنی شکل (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-31 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت هفتم:‎ قوانین شناوری (قیمت ۲۰ هزارتومان)

Shop29-45 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت هشتم: سکون نسبی (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-46 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت نهم: مبانی حرکت سیال (قسمت اول) (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-49 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت دهم: مبانی حرکت سیال (قسمت دوم) (قیمت ۲۵ هزارتومان)

Shop29-51 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت یازدهم: اندازه حرکت (قیمت ۲۵ هزارتومان)

Shop29-52 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت دوازدهم: جریان آرام و آشفته در لوله‌ها و کانال‌ها (قیمت ۱۶.۵ هزارتومان)

Shop29-53 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت سیزدهم: آنالیز ابعادی و تشابه دینامیکی (قیمت ۱۶.۵ هزارتومان)

 Shop29-59 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت چهاردهم: مقدمه و مفاهیم اولیه هیدرولیک (قیمت ۱۲ هزارتومان)

Shop29-61 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت پانزدهم: اصل انرژی (انرژی مخصوص) در کانال‌های باز (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-66 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت شانزدهم: اصل اندازه حرکت در کانال‌ها (قیمت ۲۰ هزارتومان)

Shop29-70 فیلم آموزش مکانیک سیالات و هیدرولیک، قسمت هفدهم: جریان یکنواخت در کانال‌ها (قیمت ۱۰ هزارتومان)

 Shop29-78 فیلم آموزش مکانیک سیالات و هیدرولیک، قسمت هجدهم: جریان متغیر تدریجی در کانال‌ها (قیمت ۱۳ هزارتومان)


سرفصل‌ها:

سیالات

۱- فصل اول: سیال و خصوصیات فیزیکی آن

۱-۱ تعاریف اولیه

۲-۱ تعریف سیال

۳-۱ قانون لزجت نیوتن

۴-۱ انواع سیال

۵-۱ تراکم‌پذیری سیالات

۶-۱ فشار بخار مایع

۱-۶-۱ نقطه جوش

۲-۶-۱ کاویتاسیون

۷-۱ گاز کامل

۸-۱ کشش سطحی

۹-۱ موئینگی

۱۰-۱ تنش در یک نقطه از سیال

۲- فصل دوم: استاتیک سیالات

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ معادلات اساسیِ استاتیک سیالات

۱-۲-۲ سیال تراکم ناپذیر

۲-۲-۲ سیال تراکم پذیر

۱-۲-۲-۲ دما ثابت

۲-۲-۲-۲ دما متغیر

۳-۲ دستگاههای اندازه گیری فشار

۱-۳-۲ بارومتر (فشار سنج)

۲-۳-۲ پیزومتر

۳-۳-۲ مانومتر

۱-۳-۳-۲ قوانین مانومترها

۴-۲ نیروی هیدرواستاتیک وارده به سطوح

۱-۴-۲ نیروی سطحی بروی سیال محبوس و ساکن

۲-۴-۲ سطوح مسطح افقی

۳-۴-۲ سطوح مسطح مورب

۴-۴-۲ سطوح منحنی

۵-۲ قوانین شناوری

۱-۵-۲ پایداری اجسام شناور و غوطه ور

۶-۲ سکون نسبی

۱-۶-۲ شتاب خطیِ یکنواخت

۲-۶-۲ چرخش یکنواخت حول یک محور قائم

۳- فصل سوم: مبانی حرکت سیال

۱-۳ مقدمه و تعاریف

۲-۳ دیدگاههای تحلیل حرکت سیال

۱-۲-۳ دیدگاه اولری

۲-۲-۳ دیدگاه لاگرانژی

۳-۳ انواع جریان

۱-۳-۳ از نقطه نظر زمان

۱-۱-۳-۳ جریان دائمی

۲-۱-۳-۳ جریان غیردائمی

۲-۳-۳ از نقطه نظر مکان

۱-۲-۳-۳ جریان یکنواخت

۲-۲-۳-۳ جریان غیریکنواخت

۳-۳-۳ از نقطه نظر تنش برشی

۱-۳-۳-۳ جریان چرخشی

۲-۳-۳-۳ جریان غیرچرخشی

۴-۳ شتاب ذره

۱-۴-۳ مختصات دکارتی

۲-۴-۳ مختصات طبیعی

۵-۳ سیستم و حجم کنترل

۶-۳ معادله عمومی انتقال رینولدز

۱-۶-۳ قانون بقای جرم

۲-۶-۳ معادله پیوستگی

۷-۳ تابع جریان

۸-۳ معادلات ناویر-استوکس

۱-۸-۳ معادله اولر

۲-۸-۳ معادله برنولی

۱-۲-۸-۳ ضریب تصحیح انرژی جنبشی

۹-۳ سیفون

۱۰-۳ لوله پیتوت

۱۱-۳ جت آزاد

۴- فصل چهارم: معادله اندازه حرکت

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ معادله اندازه حرکت

۳-۴ ضریب تصحیح اندازه حرکت

۴-۴ معادله گشتاور اندازه حرکت

۵- فصل پنجم: جریان آرام و آشفته در لوله‌ها و کانال‌ها

۱-۵ مقدمه و کلیات

۲-۵ جریان آرام و آشفته

۳-۵ جریان آرام و دائمی با سیال تراکم‌ناپذیر

۱-۳-۵ جریان آرام، موازی، و دائمی با سیال تراکم‌ناپذیر بین صفحات موازی ثابت

۲-۳-۵ جریان آرام سیال تراکم‌ناپذیر روی سطوح شیبدار

۴-۵ جریان آرام در لوله‌ها

۵-۵ جریان آشفته در لوله‌ها

۱-۵-۵ دیاگرام مودی

۶-۵ افت‌های موضعی

۷-۵ شبکه لوله ها

۱-۷-۵ لوله‌های متوالی

۲-۷-۵ لوله‌های موازی

۶- فصل ششم: تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی

۱-۶ مقدمه و کلیات

۲-۶ نیروهای مهم در سیالات

۳-۶ اعداد بدون بعد مهم در سیالات

۴-۶ آنالیز ابعادی

۵-۶ تئوری باکینگهام

۶-۶ تعیین ابعاد بدون بعد

۷-۶ تشابه

۱-۷-۶ تشابه هندسی

۲-۷-۶ تشابه سینماتیکی

۳-۷-۶ تشابه دینامیکی

۸-۶ مفهوم فیزیکی اعداد بدون بعد مهم در مکانیک سیالات

هیدرولیک

۱- فصل اول: مقدمه

۱-۱  مقایسه جریان در مجاری بسته (لوله) و مجاری باز (کانال)

۲-۱ رابطه برنولی

۳-۱ مشخصات هندسی مقاطع کانال‌ها

۴-۱ انواع جریان

۱-۴-۱ جریان دائمی

۲-۴-۱ جریان غیردائمی

۳-۴-۱ جریان یکنواخت

۴-۴-۱ جریان غیر یکنواخت (متغیر)

۱-۴-۴-۱ جریان متغیر تدریجی (GVF)

۲-۴-۴-۱ جریان متغیرسریع (RVF)

۳-۴-۴-۱ جریان متغیر مکانی (SVF)

۵-۱ اعداد بدون بعد

۱-۵-۱ عدد رینولدز

۲-۵-۱ عدد فرود

۶-۱ فشار هیدرودینامیکی در جریان‌های انحنادار

۷-۱ رابطه پیوستگی در جریان‌های غیردائمی

۸-۱ سرعت موج

۲- فصل دوم:اصل انرژی

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ معادله انرژی

۳-۲ معادله انرژی مخصوص

۱-۳-۲ منحنی E-y و اعماق متناوب

۲-۳-۲ منحنی E-y در حالت عمومی

۴-۲ تحلیل جریان در یک کانال با برآمدگی موضعی

۵-۲ تحلیل جریان در یک کانال با تغییرعرض موضعی

۱-۵-۲ تنگ شدگی

۲-۵-۲ گشادشدگی

۳- فصل سوم: اصل اندازه حرکت

۱-۳ مقدمه و کلیات

۲-۳ رابطه اندازه حرکت

۱-۲-۳ نیروی مخصوص

۲-۲-۳ منحنی نیروی مخصوص و اعماق مزدوج

۳-۳ تحلیل پرش هیدرولیکی

۱-۳-۳ پرش مستغرق

۴- فصل چهارم: جریان یکنواخت

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ شکل‌گیری جریان یکنواخت

۳-۴ سرعت متوسط در جریان یکنواخت

۱-۳-۴ معادله شزی

۱-۱-۳-۴ ضریب شزی

۲-۳-۴ معادله مانینگ

۱-۲-۳-۴ رابطه بین ضریب شزی و ضریب مانینگ

۲-۲-۳-۴ تعیین سرعت متوسط با استفاده از معادله مانینگ

۳-۲-۳-۴ زبری معادل

۴-۴ محاسبات جریان یکنواخت

۱-۴-۴ ضریب انتقال

۲-۴-۴ فاکتور سطح

۳-۴-۴ محاسبه عمق نرمال

۵-۴ بهترین مقطع هیدرولیکی

۵- فصل پنجم: جریان متغیر تدریجی

۱-۵ مقدمه و کلیات

۲-۵ تئوری جریان متغیر تدریجی

۳-۵ طبقه‌بندی نیمرخ‌های طولی سطح آب

۴-۵ معادله دینامیکی جریان‌های متغیر تدریجی

۵-۵ نحوه ترسیم نیمرخ‌ها

۴/۵ (۱ Review)

توضیحات تکمیلی

استاد

نحوه دریافت

"دانلودی در ایمیل" یا "پست پیشتاز"

ناشر

موسسه 808

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *