انتخاب برگه

مجموعه فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد

۵۰۰,۰۰۰ تومان

محصول حاضر “مجموعه فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد” از پکیج فیلم آموزشی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران می‌باشد. فیلم آموزشی توسط اساتید موسسه آموزشی-مهندسی 808 (مجری دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری) تهیه و توسط فروشگاه سازه پلاس برای خرید پستی / یا دانلودی ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر و تهیه زیرمجموعه‌ها در پایین صفحه

توضیحات

پیشنمایش مجموعه:


زیرمجموعه‌های فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد:

Shop29-13 قسمت اول: تعاریف اولیه سیال (مشاهده رایگان)

Shop29-14 قسمت دوم: مشخصات سیال (قیمت ۱۲ هزارتومان)

Shop29-15 قسمت سوم: تعاریف اولیه سیال و مشخصات سیال به همراه حل تست سوالات کنکوری (قیمت ۴۵ هزارتومان)

Shop29-16 قسمت چهارم: معادلات استاتیک سیالات و قوانین مانومترها (قیمت ۱۱ هزارتومان)

Shop29-17 قسمت پنجم: نیروی هیدرواستاتیک وارد به سطوح مختلف (قیمت ۲۲ هزارتومان)

Shop29-27 قسمت ششم فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک، قسمت ششم:‎ نیروی هیدرواستاتیک ناشی از سیال ساکن تراکم ناپذیر به سطوح منحنی شکل (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-31 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت هفتم:‎ قوانین شناوری (قیمت ۲۰ هزارتومان)

Shop29-45 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت هشتم: سکون نسبی (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-46 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت نهم: مبانی حرکت سیال (قسمت اول) (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-49 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت دهم: مبانی حرکت سیال (قسمت دوم) (قیمت ۲۵ هزارتومان)

Shop29-51 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت یازدهم: اندازه حرکت (قیمت ۲۵ هزارتومان)

Shop29-52 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت دوازدهم: جریان آرام و آشفته در لوله‌ها و کانال‌ها (قیمت ۱۶.۵ هزارتومان)

Shop29-53 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت سیزدهم: آنالیز ابعادی و تشابه دینامیکی (قیمت ۱۶.۵ هزارتومان)

 Shop29-59 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت چهاردهم: مقدمه و مفاهیم اولیه هیدرولیک (قیمت ۱۲ هزارتومان)

Shop29-61 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت پانزدهم: اصل انرژی (انرژی مخصوص) در کانال‌های باز (قیمت ۱۵ هزارتومان)

Shop29-66 فیلم آموزش سیالات و هیدرولیک قسمت شانزدهم: اصل اندازه حرکت در کانال‌ها (قیمت ۲۰ هزارتومان)

Shop29-70 فیلم آموزش مکانیک سیالات و هیدرولیک، قسمت هفدهم: جریان یکنواخت در کانال‌ها (قیمت ۱۰ هزارتومان)

 Shop29-78 فیلم آموزش مکانیک سیالات و هیدرولیک، قسمت هجدهم: جریان متغیر تدریجی در کانال‌ها (قیمت ۱۳ هزارتومان)


سرفصل‌ها:

سیالات

۱- فصل اول: سیال و خصوصیات فیزیکی آن

۱-۱ تعاریف اولیه

۲-۱ تعریف سیال

۳-۱ قانون لزجت نیوتن

۴-۱ انواع سیال

۵-۱ تراکم‌پذیری سیالات

۶-۱ فشار بخار مایع

۱-۶-۱ نقطه جوش

۲-۶-۱ کاویتاسیون

۷-۱ گاز کامل

۸-۱ کشش سطحی

۹-۱ موئینگی

۱۰-۱ تنش در یک نقطه از سیال

۲- فصل دوم: استاتیک سیالات

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ معادلات اساسیِ استاتیک سیالات

۱-۲-۲ سیال تراکم ناپذیر

۲-۲-۲ سیال تراکم پذیر

۱-۲-۲-۲ دما ثابت

۲-۲-۲-۲ دما متغیر

۳-۲ دستگاههای اندازه گیری فشار

۱-۳-۲ بارومتر (فشار سنج)

۲-۳-۲ پیزومتر

۳-۳-۲ مانومتر

۱-۳-۳-۲ قوانین مانومترها

۴-۲ نیروی هیدرواستاتیک وارده به سطوح

۱-۴-۲ نیروی سطحی بروی سیال محبوس و ساکن

۲-۴-۲ سطوح مسطح افقی

۳-۴-۲ سطوح مسطح مورب

۴-۴-۲ سطوح منحنی

۵-۲ قوانین شناوری

۱-۵-۲ پایداری اجسام شناور و غوطه ور

۶-۲ سکون نسبی

۱-۶-۲ شتاب خطیِ یکنواخت

۲-۶-۲ چرخش یکنواخت حول یک محور قائم

۳- فصل سوم: مبانی حرکت سیال

۱-۳ مقدمه و تعاریف

۲-۳ دیدگاههای تحلیل حرکت سیال

۱-۲-۳ دیدگاه اولری

۲-۲-۳ دیدگاه لاگرانژی

۳-۳ انواع جریان

۱-۳-۳ از نقطه نظر زمان

۱-۱-۳-۳ جریان دائمی

۲-۱-۳-۳ جریان غیردائمی

۲-۳-۳ از نقطه نظر مکان

۱-۲-۳-۳ جریان یکنواخت

۲-۲-۳-۳ جریان غیریکنواخت

۳-۳-۳ از نقطه نظر تنش برشی

۱-۳-۳-۳ جریان چرخشی

۲-۳-۳-۳ جریان غیرچرخشی

۴-۳ شتاب ذره

۱-۴-۳ مختصات دکارتی

۲-۴-۳ مختصات طبیعی

۵-۳ سیستم و حجم کنترل

۶-۳ معادله عمومی انتقال رینولدز

۱-۶-۳ قانون بقای جرم

۲-۶-۳ معادله پیوستگی

۷-۳ تابع جریان

۸-۳ معادلات ناویر-استوکس

۱-۸-۳ معادله اولر

۲-۸-۳ معادله برنولی

۱-۲-۸-۳ ضریب تصحیح انرژی جنبشی

۹-۳ سیفون

۱۰-۳ لوله پیتوت

۱۱-۳ جت آزاد

۴- فصل چهارم: معادله اندازه حرکت

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ معادله اندازه حرکت

۳-۴ ضریب تصحیح اندازه حرکت

۴-۴ معادله گشتاور اندازه حرکت

۵- فصل پنجم: جریان آرام و آشفته در لوله‌ها و کانال‌ها

۱-۵ مقدمه و کلیات

۲-۵ جریان آرام و آشفته

۳-۵ جریان آرام و دائمی با سیال تراکم‌ناپذیر

۱-۳-۵ جریان آرام، موازی، و دائمی با سیال تراکم‌ناپذیر بین صفحات موازی ثابت

۲-۳-۵ جریان آرام سیال تراکم‌ناپذیر روی سطوح شیبدار

۴-۵ جریان آرام در لوله‌ها

۵-۵ جریان آشفته در لوله‌ها

۱-۵-۵ دیاگرام مودی

۶-۵ افت‌های موضعی

۷-۵ شبکه لوله ها

۱-۷-۵ لوله‌های متوالی

۲-۷-۵ لوله‌های موازی

۶- فصل ششم: تحلیل ابعادی و تشابه دینامیکی

۱-۶ مقدمه و کلیات

۲-۶ نیروهای مهم در سیالات

۳-۶ اعداد بدون بعد مهم در سیالات

۴-۶ آنالیز ابعادی

۵-۶ تئوری باکینگهام

۶-۶ تعیین ابعاد بدون بعد

۷-۶ تشابه

۱-۷-۶ تشابه هندسی

۲-۷-۶ تشابه سینماتیکی

۳-۷-۶ تشابه دینامیکی

۸-۶ مفهوم فیزیکی اعداد بدون بعد مهم در مکانیک سیالات

هیدرولیک

۱- فصل اول: مقدمه

۱-۱  مقایسه جریان در مجاری بسته (لوله) و مجاری باز (کانال)

۲-۱ رابطه برنولی

۳-۱ مشخصات هندسی مقاطع کانال‌ها

۴-۱ انواع جریان

۱-۴-۱ جریان دائمی

۲-۴-۱ جریان غیردائمی

۳-۴-۱ جریان یکنواخت

۴-۴-۱ جریان غیر یکنواخت (متغیر)

۱-۴-۴-۱ جریان متغیر تدریجی (GVF)

۲-۴-۴-۱ جریان متغیرسریع (RVF)

۳-۴-۴-۱ جریان متغیر مکانی (SVF)

۵-۱ اعداد بدون بعد

۱-۵-۱ عدد رینولدز

۲-۵-۱ عدد فرود

۶-۱ فشار هیدرودینامیکی در جریان‌های انحنادار

۷-۱ رابطه پیوستگی در جریان‌های غیردائمی

۸-۱ سرعت موج

۲- فصل دوم:اصل انرژی

۱-۲ مقدمه و کلیات

۲-۲ معادله انرژی

۳-۲ معادله انرژی مخصوص

۱-۳-۲ منحنی E-y و اعماق متناوب

۲-۳-۲ منحنی E-y در حالت عمومی

۴-۲ تحلیل جریان در یک کانال با برآمدگی موضعی

۵-۲ تحلیل جریان در یک کانال با تغییرعرض موضعی

۱-۵-۲ تنگ شدگی

۲-۵-۲ گشادشدگی

۳- فصل سوم: اصل اندازه حرکت

۱-۳ مقدمه و کلیات

۲-۳ رابطه اندازه حرکت

۱-۲-۳ نیروی مخصوص

۲-۲-۳ منحنی نیروی مخصوص و اعماق مزدوج

۳-۳ تحلیل پرش هیدرولیکی

۱-۳-۳ پرش مستغرق

۴- فصل چهارم: جریان یکنواخت

۱-۴ مقدمه و کلیات

۲-۴ شکل‌گیری جریان یکنواخت

۳-۴ سرعت متوسط در جریان یکنواخت

۱-۳-۴ معادله شزی

۱-۱-۳-۴ ضریب شزی

۲-۳-۴ معادله مانینگ

۱-۲-۳-۴ رابطه بین ضریب شزی و ضریب مانینگ

۲-۲-۳-۴ تعیین سرعت متوسط با استفاده از معادله مانینگ

۳-۲-۳-۴ زبری معادل

۴-۴ محاسبات جریان یکنواخت

۱-۴-۴ ضریب انتقال

۲-۴-۴ فاکتور سطح

۳-۴-۴ محاسبه عمق نرمال

۵-۴ بهترین مقطع هیدرولیکی

۵- فصل پنجم: جریان متغیر تدریجی

۱-۵ مقدمه و کلیات

۲-۵ تئوری جریان متغیر تدریجی

۳-۵ طبقه‌بندی نیمرخ‌های طولی سطح آب

۴-۵ معادله دینامیکی جریان‌های متغیر تدریجی

۵-۵ نحوه ترسیم نیمرخ‌ها

۴/۵ (۱ Review)

توضیحات تکمیلی

استاد

نحوه دریافت

"دانلودی در ایمیل" یا "پست پیشتاز"

ناشر

موسسه آموزشی و مهندسی 808

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه فیلم آموزش کامل درس سیالات و هیدرولیک کنکور ارشد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *