فیلم آموزشی کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک | پیشرفته

۴۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

محصول حاضر فیلم آموزشی کاربردی نرم افزار MIDAS در مهندسی ژئوتکنیک | پیشرفته از پکیج فیلم‌های آموزشی تخصصی ژئوتکنیک است، که فیلم آموزشی توسط موسسه آموزشی-مهندسی 808 (مجری دوره‌های آموزشی آنلاین و حضوری) تهیه و توسط فروشگاه سازه پلاس برای خرید پستی یا دانلودی ارائه شده است.

شناسه : Shop23-21 دسته بندی ها: ,

سرفصل‌های دوره Midas | دوره پیشرفته

 1. سر فصلهای دوره میداس پیشرفته:

  ۱-مدلسازی دیوارهای خاک مسلح با استفاده از روش انکراژ :

  نحوه مدلسازی و اکسترود کردن در فضای سه بعدی،

  Auto Connect  و Boolean

  نحوه مش بندی مدلهای سه بعدی به صورت Tetra و  Hybrid

  تنظیمات ساخت مرحله ای،

  تعریف انکر با طول مهاری و آزاد (با استفاده از Anchor modeling)، تعریف المان سازه ای مخصوص انکرها

  نحوه پیش تنیده کردن انکرها به صورت سه بعدی،

  تعریف شاتکریت به صورت المان Shell،

  Construction Stage یا ساخت مرحله ای به صورت دستی،

  بررسی نحوه خروجی گرفتنو مهمترین نتایج و خروجی ها در مدلازی دیوارهای خاک مسلح.

  ۲-خاک برداری مرحله ای با استفاده از دیوار دیافراگمی:

  • مدلسازی سه بعدی و نحوه مشخص نمودن مراحل خاکبرداری در مدل اصلی،
  • ساخت مرحله ای، تعریف دیوار  به صورت مش Extract و نحوه تعریف اندرکنش بین خاک و دیوار با االمان Interface،
  • ساخت یک رادیه-شمع در کف محل خاکبرداری، نحوه تعریف و مش بندی المانهای شمع به صورت المانهای یک بعدی،
  • تعریف نوع المان شمع به صورت Beam
  • تعریف و توضیح اندرکنش Pile , Pile Tip برای تعریف اندرکنش شمع و خاک،
  • تعریف شرط مرزی Change property به منظور تغییر مشخصات مصالح،
  •  بارگذاری سطحی فشاری به صورت سه بعدی،
  •  ساخت مرحله ای
  • بررسی نتایج تغییرشکل دیوار دیافراگمی

  ۳-تحلیل تونلهای سنتی به روش NATM:

  • شامل تحلیل یک تونل ساده NATM و یک تقاطع زیز زمینی سه راهی،
  • تکنیک Divide به منظور تقسیم بندی مراحل حفاری تونل،
  • نحوه مدلسازی سه راهی با استفاده از دستور Boolean
  •  نحوه تعریف المان دوبعدی شاتکریت به صورت المان Shell و تکنیک Extract
  •  نحوه جابجایی Work plane
  •  آشنایی کامل با تعریف خودکار گامهای حل یا Stage Wizard،
  •  ساخت مرحله ای با توجه به نحوه اجرای تونل و سه راهی،
  •  بررسی خروجی های سطح زمین و نشست در طول پروسه حفاری تونل های NATM،

  ۴- اندرکنش خاک سازه، با مدلسازی ساخت مرحله ای تونل NATMو تاثیر حفرای تونل بر سازه پل:

  •  مدلسازی سه بعدی خاک و تقسیمات ساخت مرحله ای،
  •  نحوه تبدیل پوسته به المان سالید،
  •  نحوه ایجاد پایه پل و ترسیم شمع های مربوطه،
  •  نحوه تعریف مشخصات شمع  به صورت Beam
  •  نحوه مش بندی المان سه بعدی به صورت Tetra و Hybrid،
  •  تعریف بارگذاری نقطه ای رو پل،
  • بررسی نشست سطح زمین و پایه پلها در اثر حفاری تونل،

  ۵-تحلیل بارگذاری قطار از سری تحلیلهای دینامیکی در میداس:

  •  مدلسازی سه بعدی و تعریف مدل سه بعدی با Extrude مش دوبعدی،
  •  تحلیل مقادیر ویژه،
  •  نحوه تعریف میرایی،
  •  تعریف بارگذاری قطار با استفاده از آیین نامه
  •  مرزهای دینامیکی برای بارگذاری دینامیکی
  •  همچنین شرایط مناسب برای تحلیل مقدار ویژه،
  •  بررسی نشست و تنش در اثر عبور قطار،

  ۶-تحلیل نحوه پایداری سازی گود با استفاده از خرپا،

  •   تعریف المان خرپا با استفاده از المانهای یک بعدی Truss و  Embedded Beam
  •   تعریف شمع نگهدارنده سازه خرپایی،
  •   تعریف المانهای سازه ای با استفاده از مقاطع دوبل IPE و UNP،
  •  تعریف شمع داخل خاک در ساخت مرحله ای با استفاده از Change Property به صورت سه بعدی،
  •   نحوه بارگذاری سطحی فشاری سازه های مجاور،
  •   تحلیل بررسی نشست سطحی

  ۷-مدلسازی روش Top-Down به صورت سه بعدی شامل

  • نحوه مدلسازی سه بعدی،
  • تقسیم بندی به منظور ساخت مرحله ای،
  • تعریف دیوار شاتکریت یه صورت ساخت مرحله ای،
  • تعریف المانهای سازه ای استرات و شمع،
  • چگونگی تعریف و اصلاح المانهای سازه ای و کنترل جهتگیری المانهای استرات و شمع و ویل به صورت سه بعدی.
  • ساخت مرحله ای با Stage Wizard
  • بررسی نتایج تغیرشکل و نیروهای المانهای سازه ای،

  ۸- مدلسازی روش ترکیبی Top-Down با روش انکراژ

  •  ساخت مرحله ای،
  • تعریف انکر و شمع و استرات، مسلح سازی انکر، تعریف انکر به صورت کامل (بجز روش Wizard) بعنی با منظور نمودن طول گیرداری و آزاد به صورت دستی،
  • تعریف المان Truss برای طول آزاد  و Embedded truss برای طول گیرداری انکر،
  • نحوه مش بندی المان ۱D
  • نحوه پیش تنیده کردن انکرها،
  • تعریف شرای مرزی استاندارد،
  •  نحوه ساخت مرحله ای
  • بررسی مهمترین نتایج مدلسازی شامل نشست و توزیع نیرو در المانهای سازه ای،

  ۹- مدلسازی روش TBM

  • مدلسازی سه بعدی،
  • نحوه Auto Contact،
  • تقسیم بندی مدل سه بعدی برای ساخت مرحله ای با استفاده از Divide،
  • نحوه تعریف المان Shield، المان لاینینگ نهایی، فشاری تزرق، فشار جک و فشار سینه کار
  • تعریف مشخصات لاینینگ نهایی و گروت با استفاده از Change Property
  • تعریف ۴۰ مرحله خاکبرداری با استفاده از دستور Stage Wizard،
  • بارگذاری فشاری سازه ها ی سطحی،
  • بررسی خروجی های تغییرشکل

  ۱۰-تحلیل دینامیکی پی سطحی به صورت دوبعدی

  • تعریف مرزهای دینامیکی و مرزهای متناسب برای تحلیل مقدار ویژه،
  • بررسی مقادیر ویژه
  •  انتخاب مودهای غالب
  • تعریف بارگذاری دینامیکی،
  • تعریف زمان تحلیل،
  • تعریف میرایی،
  • بررسی نتایج تحلیل لرزه ای،

  ۱۱-مدلسازی تحلیل تجکیم به صورت سه بعدی برای اجرای مرحله ای یک خاکریز :

  • ساخت مرحله ای،
  • تعریف سطح آب،
  • نحوه تعریف گامهای تحلیلی تحکیم و تقسیم بندی زمان تحکیم،
  • بررسی نشست مرکز لایه رسی.

  ۱۲- مدلسازی ساخت مرحله ای شفت های هواکش میان تونلی در تونلزنی به روش سنتی

  •  مدلسازی سه بعدی تقاطع در تونلزنی به روش سنتی،
  •  استفاده از دستور Divide،
  •  استفاده از دستور Common،
  •  نحوه تعریف محلهای مشترک تونل اصلی، تونل فرعی و شفت،
  •  نحوه تعریف المانها شاتکریت،
  •  ساخت مرحله ای، سخت شوندگی شاتکریت در طول پروسه تحلیل با استفاده از شرایط مرزی change Property
  •   بررسی خروجی هاس نشست سطحی و تونل

  ۱۳-تحلیل دینامیکی بارگذاری لرزه ای یک پایه پل:

  • مدلسازی به صورت دوبعدی است،
  • نحوع تعریف شمع در مدلسازی های دوبعدی،
  • تعریف اندرکنش شمع و خاک،
  • تعریف شرایط مرزی ویژه برای تحلیل مقدار ویژه،
  • به دست آوردن  مقادیر ویژه و تفسیر مقادیر ویژه،
  •  تعریف مرزهای دینامیکی جاذب،
  •  تعریف میرایی، زمان تحلیل، تقسیم بندی زمان تحلیل،
  •  و اعمال بارگذاری لرزه ای
  • تحلیل دینامیکی و چگونگی استفاده از این تحلیل.

پیشنمایش:

۵/۵ (۱ Review)

توضیحات تکمیلی

استاد

مدت زمان

20 ساعت

نحوه دریافت

"دانلودی در ایمیل" یا "پست پیشتاز"

بررسی خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

منو اصلی

شروع چت
1
چت واتساپ
سلام، پشتیبانی سازه پلاس هستم، اگر سوالی دارید، لطفا پیام کامل بزارید و منتظر پاسخ بمانید.
Powered by